اشرف قوانين

فارسی گزینه گویی

مزرهاي محدود کننده را بايد سوزاند
منطق سنجي و خردورزي را شکافت
مصلحت انديشي ها را رهايي بايد
منفعت طلبي را کشتن نيز
“بجز عشق بجز عشق، دگر کار نداريم”
****
آزادي را کسي با “سيستم متريک” فراچنگ نياورده
سياه انديشي، سفيد چشمي، زردخايي، كژبيني….
راهي باقي نگذارده
همه يا هيچ اشرف قوانين است
****
بی دردی و، تمنای تسکین را،
در نبردگاه زندگی، به گور سپردن بايد
راهي باقي نمانده
خطر ماندن در غنچه، همواره افزون تر از شکفتن بوده است
راهي باقي نمانده دگر
“سياهي” را ديگر نه با “سپيد”
با “سرخ” بايد شکافت
راهي باقي نمانده دگر
همه يا هيچ اشرف قوانين است….
(ب.خ)

Related posts

ضرورت تحول و توسعه در احزاب کردستانی

بهزاد خوشحالی

“هويت كردی” و “آيين” از نگاه “ديگری”

بهزاد خوشحالی

سه حرف توخالی “طمع” و “رويا- قدرت” سراب

بهزاد خوشحالی

در خواست برای “تداوم و تشديد تحريم ها” به خاطر “نقض حقوق بشر سيستماتيک در ايران”

بهزاد خوشحالی

پيشنهاد تشكيل ارتش سابيري كردستان(ePishmerga Force)

بهزاد خوشحالی

روزنه – کانال تیشک – بررسی مسایل روز ایران و کردستان

بهزاد خوشحالی

جبهه ي اقدام مدني كردستان (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

تو در اندیشه‌ی “در راه بودن” هستی

بهزاد خوشحالی

آن خانه دور است

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید