اشرف قوانين

فارسی گزینه گویی

مزرهاي محدود کننده را بايد سوزاند
منطق سنجي و خردورزي را شکافت
مصلحت انديشي ها را رهايي بايد
منفعت طلبي را کشتن نيز
“بجز عشق بجز عشق، دگر کار نداريم”
****
آزادي را کسي با “سيستم متريک” فراچنگ نياورده
سياه انديشي، سفيد چشمي، زردخايي، كژبيني….
راهي باقي نگذارده
همه يا هيچ اشرف قوانين است
****
بی دردی و، تمنای تسکین را،
در نبردگاه زندگی، به گور سپردن بايد
راهي باقي نمانده
خطر ماندن در غنچه، همواره افزون تر از شکفتن بوده است
راهي باقي نمانده دگر
“سياهي” را ديگر نه با “سپيد”
با “سرخ” بايد شکافت
راهي باقي نمانده دگر
همه يا هيچ اشرف قوانين است….
(ب.خ)

Related posts

برای آنها که “اعتصاب” و “زندان” را دستمایه ی آزادی ساخته اند

بهزاد خوشحالی

آیا “مقاومت” و نافرمانی”، یک “بازی قدرت” است؟

بهزاد خوشحالی

تازگی‌ها بخشنامه زده‌اند:

بهزاد خوشحالی

کنگره ١٥ حزب دمکرات کردستان ایران – گفتگو با کردانه

بهزاد خوشحالی

“تروریزه کردن”

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی بحران(6)

بهزاد خوشحالی

احزاب، سازمان‌ها و معمای اخلاقی

بهزاد خوشحالی

کردها باید به “شریک غالب اپوزیسیون در ایران” تبدیل شوند

بهزاد خوشحالی

چالش‌های ملی و “دوران توازن ناپايدار”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید