امروز سمينار “يک سال پس از توافقنامه ي کومله و دمکرات”

شايد بايد فلک را سقف بشکافيم و طرحي نو دراندازيم
طرحي نو از جنس نسلي که “حق تعيين سرنوشت” مي خواهد نه از جنس نسلي که….
طرحي نو
از جنس نسل حق تعيين سرنوشت
نه نسلي که….
****
مي گويند رهبران باتجربه با خاطراتشان زندگي مي کنند و
رهبران جوان با انگيزه هاي شان
مشکل ديگري هم با يکديگر پيدا کرده ايم:
“همديگر را نمي فهميم”.به همين سادگي
و يک بار ديگر به ياد آن جمله از مرحوم سعيد نفيسي مي افتم:
“آزادي باده اي است که هزار تن براي بدمستي مي نوشند و يک تن براي سرمستي”
ديگر چاره اي نمانده است. باورم شده بود اما امروز به يقين دريافتم:
بايد طرحي نو دراندازيم و
اگر ضروري باشد که يقين هست
سقف فلک را هم بشکافيم….
(ب.خ)

“موصل” در محاصره‌ی کردها است

بهزاد خوشحالی

و اين گونه بود که مرگش هم زندگی شد…

بهزاد خوشحالی

“نگاه روژهه‌لاتی” در عین احترام به “ارزش‌های کردستان محور”

بهزاد خوشحالی

جبهه‌ی کردستانی و ضرورت غلبه بر ناهماهنگی شناختی (Cognitive Dissonance) – بخش نخست

بهزاد خوشحالی

به مناسبت 26 آذرماه “روز ملی پیشمرگ کردستان” (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

پێشمەرگەی شار

بهزاد خوشحالی

زلزله روی خواهد داد و آوارهای آن، بر سرت فروخواهند ریخت

بهزاد خوشحالی

يک استدلال حقوق بين الملل برای توجيه “ضرورت تمام اشکال مقاومت در کردستان”

بهزاد خوشحالی

28 مرداد1358، باطل بودن حکم جهاد خمينی و مشروعيت دفاع ملت کرد از منظر فقه (شيعه) و حقوق (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید