امروز گفتی

فارسی گزینه گویی

امروز گفتی: “در خودم گم شده‌ام”
به آینه نگاه کن
توده ای از جنس خودت است
اندکي یخ بسته اما
کمي مومیایی شده و
تازگي ها
به ديروز مي زني
تو را چه مي شود اين روزها؟
خودت هم مي داني این توده ی بافتی، واقعیت تو نيست
بارها در ذهن خود، نقاط مختلف وجودت را به هم گره زده ام
بلکه به همان واقعیتی که از تو ساخته بودم باز برسم
نگاه تو به خودت در آینه ی تصویر ساز اکنون
اندکي مبهوت، کمي مشکوک و تازگي ها ناهمسازه است
من هم مانده ام اکنون
خودت، واقعیت هستي یا تصویر تو در آینه؟
این تصویر تو است واقعا؟
حقیقت ات پس کجاست؟
مگر قرار نگذاشته بودي واقعیت و حقیقت را در خود، “هم پايان”؟
“بي پايان”، “هم پيمان”؟….
****
مي دانم اشتیاق از کف ربوده اي
خودت را از آینه بیرون انداز
شيرين آينه گي، طبع تو نبود
به گوشه ی تلخ واقعیت پناه ببر
آرام آنگاه، به سوي حقيقت
آنچه مي جويي در قلمرو سایه ها، دست نايافتني است
مي هراسم ات
“گم شدن در خودت” را “غرقه” شوي
گم شدن در خود را غرقه شوي….
(ب.خ)

Related posts

نورباران مرگتان باد

بهزاد خوشحالی

به کدامين سو؟!….

بهزاد خوشحالی

“سیاهی” آری، “سیاه نمایی” نه

بهزاد خوشحالی

زمان خیزش ملت های خاورمیانه، از مدت ها پیش آغاز شده بود

بهزاد خوشحالی

دفاع مشروع یا تروریسم؟ (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

آزادی ما سه گانەای است در اندیشه و گفتار و کردار خود ما

بهزاد خوشحالی

احزاب، سازمان‌ها و معمای اخلاقی

بهزاد خوشحالی

عقل و قلب

بهزاد خوشحالی

خشونت، ترور، تروریسم و تروریسم دولتی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید