امروز گفتی

فارسی گزینه گویی

امروز گفتی: “در خودم گم شده‌ام”
به آینه نگاه کن
توده ای از جنس خودت است
اندکي یخ بسته اما
کمي مومیایی شده و
تازگي ها
به ديروز مي زني
تو را چه مي شود اين روزها؟
خودت هم مي داني این توده ی بافتی، واقعیت تو نيست
بارها در ذهن خود، نقاط مختلف وجودت را به هم گره زده ام
بلکه به همان واقعیتی که از تو ساخته بودم باز برسم
نگاه تو به خودت در آینه ی تصویر ساز اکنون
اندکي مبهوت، کمي مشکوک و تازگي ها ناهمسازه است
من هم مانده ام اکنون
خودت، واقعیت هستي یا تصویر تو در آینه؟
این تصویر تو است واقعا؟
حقیقت ات پس کجاست؟
مگر قرار نگذاشته بودي واقعیت و حقیقت را در خود، “هم پايان”؟
“بي پايان”، “هم پيمان”؟….
****
مي دانم اشتیاق از کف ربوده اي
خودت را از آینه بیرون انداز
شيرين آينه گي، طبع تو نبود
به گوشه ی تلخ واقعیت پناه ببر
آرام آنگاه، به سوي حقيقت
آنچه مي جويي در قلمرو سایه ها، دست نايافتني است
مي هراسم ات
“گم شدن در خودت” را “غرقه” شوي
گم شدن در خود را غرقه شوي….
(ب.خ)

Related posts

تازگی‌ها بخشنامه زده‌اند:

بهزاد خوشحالی

“جبهه‌ی متحد کردستان”، “کانون قدرت” احزاب کردستانی

بهزاد خوشحالی

زخم‌های کهنه هنوز هم وجود دارند

بهزاد خوشحالی

“له خەیانەتتان خۆش نابم”

بهزاد خوشحالی

یک اصل مهم در بازی شطرنج:

بهزاد خوشحالی

تجزيه يا فروپاشی؟ هم فروپاشی هم تجزيه (بخش دوم)

بهزاد خوشحالی

“هويت كردی” و “آيين” از نگاه “ديگری”

بهزاد خوشحالی

ایدئولوژی و ایدئولوژی ملی

بهزاد خوشحالی

چند نکته درباره‌ی رابطه‌ی رهبران و نقد (انتقاد)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید