انتخابات رياست جمهوری يازدهم، سرشکست نظام تماميت خواه

يکي از “سرشکست” هاي بزرگ نظام هاي تماميت خواه، استفاده از تاکتيک هاي کهنه اي است که پيش تر و در اقتضائات “زماني”، “مکاني” و “امکاني” ويژه ي خود، به هر دليل، تاثيرگذار بوده اند.
پروژه ي “خاتمي سازي” آقاي “روحاني”، يکي از همين سرشکست هاست که در نهايت به “دام موفقيت” براي جمهوري اسلامي منجر خواهد شد. “ايدئولوژي”، “معنا”، “ذهنيت”، “قانون”، “سياست” و “دولت” در نظام کنوني ايران، چنان “زاويه ي شيب داري” پيدا کرده اند که نمايش نظام براي “بازتعريف يک سيستم شناختيک” از خود در قالب رييس جمهور و متعاقب آن دولت جديد، نخواهد توانست بر “آثار جانبي””چرخه هاي معيوب” در حوزه هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و حتي ايدئولوژيک غلبه کند.
سرشکست ها يا “دام هاي موفقيت” براي يک سيستم به طور کلي عبارتند از:
نخست: “Imitation”کوتاه شدن دوره ی موفقیت
دوم: “Inertia”دست برداشتن تدریجی سيستم از تلاش حداکثری و درافتادن به دام انتظار به دليل تحليل تدريجي پتانسيل ها
سوم: “Sub-optimization”افراط” سيستم در يک بعد و تفریط در بعد يا ابعاد ديگر که از آن به “افراط در یک بعد و مسامحه در بعد دیگر” تعبیر می شود.
چهارم: “Change of game”نفس احساس موفقیت در بازی يک سيستم، ممکن است ماهیت بازی را براي آن سيستم تغيير دهد.
پنجم:”Shift of paradigm”که از آن به عنوان “شکست با بیش از یک نقاب” و یا به بیانی دیگر “دام پارادایم” تعبیر می شود مقطعی است که در آن، گروه های هدف در يک سيستم، به تدریج از حالت اتفاق نظر خارج و مقصد جویی و حاکمیت بر سرنوشت، از حالت متمرکز جدا خواهد شد….

گفتمان حقیقی، حقیقت واژه ای به نام آزادی

بهزاد خوشحالی

بررسی اعلام استقلال کردستان از نگاه سه حوزه‌ی مديريت (1)

بهزاد خوشحالی

“هویت ملی”، تضمین تصور “فرد” به عنوان “عضو اجتماع ملی”

بهزاد خوشحالی

بعضی چيزها

بهزاد خوشحالی

از درون برترین نیازم برخاستی

بهزاد خوشحالی

گذار از “جمهوری اسلامی” به “جمهوری اسلامی-ایرانی”(بخش 6و پایانی)

بهزاد خوشحالی

جایگاه حزب دموکرات و موضع گیریهای اخیر رژیم در گفتگو با ڕۆژی کورد

بهزاد خوشحالی

آينده ی خاورميانه، دمكراسی منطقه ای و كردستان (يک مقاله ی مهم)

بهزاد خوشحالی

سرنوشت ما

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید