برای آنانکه “دوران توازن ناپايدار” را تنها يک تئوری می‌پنداشتند

فارسی یادداشت

“دوران توازن ناپايدار” به سال هاي پاياني خود نزديک مي شود. سرعت تغييراتي که با انحراف از “دمکراسي”، در “مصر” و تونس”، اين روند را نزديک به دو سال، با “شتاب منفي” مواجه ساخت و غير مستقيم، به “فاجعه-بحران سوريه” منجر گشت از فردا، مجددا شتاب خواهد گرفت، در يک بازه ي زماني کوتاه مدت، به فروپاشي “سوريه” و در ادامه، “پايان حزب الله” خواهد انجاميد، افق 2023 را براي “ا.ک.پ” و داوداوغلو، به کابوس مرگ تبديل، و سرانجام، “پيرمرد بيمار خاورميانه” را هم به تاريخ خواهد پيوست.
در اين ميان، رژيم اسلامي ايران، به احتمال بسيار، آخرين خاکريز (يعني اقليم کردستان و جنوب عراق) را نيز به ديواري از گوشت و خون، تبديل خواهد کرد اما اين نيز ديري نخواهد پاييد….
در نزديکي هاي خط پايان “توازن ناپايدار”، همه چيز به سود ملتي است که اراده کرده است مرزهاي اش را با هويت ها بسازد.
مادر خاورميانه، به زودي، فرزندي خواهد زاييد از جنس “توروس” و “زاگرس”، به قامت “مديترانه” تا “خليج” و….به بلنداي تاريخ.
زايماني در پيش است، از جنس هويت، از جنس ملت، از جنس حقيقت، تولدي به نام کردستان….
براي مطالعه ي بيشتر:

کتاب کوردیسم – در بخش کتابخانه سایت

Related posts

محکوم به رنج

بهزاد خوشحالی

چارچوبی برای تشکیل” جبهه ی متحد کردستان”

بهزاد خوشحالی

لذت مجرمانه

بهزاد خوشحالی

برنامه ی ریزی استراتژیک جبهه ی ملی کردستان (بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

ناسيوناليسم و دمكراسی(بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

نابودی “ماشین انسان خوار” و “انسانیت کش” جمهوری اسلامی” با چه مکانیسم هایی امکان پذیر خواهد بود؟

بهزاد خوشحالی

سودان جنوبی هم متولد شد و ما …

بهزاد خوشحالی

دکتر عبدالرحمان قاسملو، مبارزی برای همه ی دوران

بهزاد خوشحالی

نگاهی کوتاه به آمار بیکاری سالیانه در استان‌های ایران

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید