برای آنها که “اعتصاب” و “زندان” را دستمایه ی آزادی ساخته اند

فارسی یادداشت

برای آنها که “اعتصاب” و “زندان” را دستمایه ی آزادی ساخته اند
برای آنها که روح ملی را دریافته اند
برای آنها که تاریخ را تحقق خواهند بخشید

“روح ملی” یک مرحله از فراگرد تکاملی است که منجر به شناخت آزادانه ی یک ملت از هستی خود می شود و به عنوان تنها انگیزه ی همه ی کنش ها و آرزوهای یک ملت که خود را تحقق می بخشد، از خود لذت می برد و خود را می شناسد(و می شناساند)، نمود تمام می یابد.
آنچه ویژگی هر ملت را در این چارچوب معین می سازد نه تاثیر عوامل طبیعی، بلکه روح هر ملت است که از مرحله ی “خویشتن ناآگاهی” عبور و کششی در آن ایجاد می شود که اندیشه هایش را شناسایی کند، خود را دریابد، به توانمندی دست پیدا کند و به برترین مطلوب خود یعنی “کامیابی” نایل شود.
در این فراگرد تکاملی، ملت از درون اجزای خود “پرورش” پیدا می کند و با “فرهیخته” ساختن اندیشه ها، سرانجام در در قالب کلیت “روح ملی”، به سامان دست پیدا می کند، و در جریان همین “فرهیخته سازی اندیشه”ها است که “انسان با فرهنگ”، هم در پیوستگی روح یک ملت تولید می شود و هم خود اوست که با اندیشه ورزیدن، به محتوای روح ملت، سرچشمه ای تکاملی می بخشد و از جمع این دو است که کنش بی پایان به سوی یگانه بودن ملت، تبلور پیدا می کند.
شاید دو ویژگی بسیار مهم انسان برای حرکت در این مسیر تکاملی، یکی “کوشش فرد(یا افراد) برای کلیت بخشیدن به یگانگی”، و دیگری”تربیت اخلاقی” است که سرانجام به تحقق “وجدان اجتماعی” و “اخلاق اجتماعی” یا بهتر بگوییم “وجدان ملی” و اخلاق ملی” خواهد انجامیدکه این هر دو سرانجام به قالب همان کلیت یگانه در خواهند آمد
****
اکنون کردها این کلیت برتر را دریافته اند، آن را هدف خویش ساخته اند و سرانجام، تحقق نیز خواهند بخشید.
روح ناپیدای کرد خود را نه تنها از مرزهای مصنوع، بلکه از تتگنای جهان موجود نیز رهانیده است، حقایق را دریافته و به “شخصیت غایی دست” یافته است.
****
ایستادن در برابر این زنان و مردان تاریخ ساز اکنون دیگر بیهوده است. کردها با نیرویی مقاومت ناپذیر به سوی هدف خویش حرکت می کنند، با رنج و پیکار، راه خود را می گشایند و سرانجام بدان نیز دست خواهند یافت.آنها “روح ملی” را دریافته اند.
قهرمانان، این گونه تاریخ را تحقق خواهند بخشید

Related posts

بر ما ببخش

بهزاد خوشحالی

ناسيوناليسم و دمكراسی (بخش دوم و پایانی)

بهزاد خوشحالی

ملتی كه در خط دفاع بازی كند، هرگز برنده نخواهد شد

بهزاد خوشحالی

آیا جمهوری اسلامی، “اعتبار عقلی” خود را هم از دست داده است

بهزاد خوشحالی

بر اساس شاخص‌های روزنامه‌نگاری مستقل نمی‌توان شانس بسیاری برای مطبوعات کُردی قایل شد – کردپا

بهزاد خوشحالی

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش هفتم)

بهزاد خوشحالی

پسا تمامیت خواهی؛ ویژگی ها

بهزاد خوشحالی

کرد ایرانی، هویت دوگانه متعارض

بهزاد خوشحالی

حق تعیین سرنوشت

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید