بررسی تاثیر حضور مجری کرد زبان بر خروجی خبر (مثال موردی: صدای آمریکا)

April 10, 2011 12 Mins Read
276 Views
Behzad