بَرایِ کَسی که هَرگِز اَهلی نَشُد.

فارسی گزینه گویی

صِدایِ تَرَک خوردَنَم را دَر لَحظِه ی صفر دیدَم
کَعبِه یِ بی زائِرَم خواندَند و
زائِرِ بی کَعبِه ام خواستند
زَخم نِوشتِه هایَم خَنجَر خَنجَر بَر پُشتَم نِشَستَند و
بازتابِ مَن دَر مَن شِکَست
بازتابِ مَن دَر خودَم شِکَست
اَکنون غوطِه وَر دَر غُبار
اَگَرچه آزادی بَرای مَن یِک “تصمیم روزانه” اَست دَر پرانتِزهای مَحدودیَت
خودِ رام نَشُدَنی “مَن”
تَسلیم “خُودِ اَسیرِ” ما نَخواهَد شُد
دَر شَهری که با فَحشا و زِندان آباد شُدِه اَست
دَر شَهری که با زِندان و فاحِشِگان آباد شُدِه اَست
بهزاد خوشحالی
02/05/2014
معسکرسلام- سلیمانیه

Related posts

گذار از “جمهوری اسلامی” به “جمهوری اسلامی-ایرانی”(3)

بهزاد خوشحالی

چه قدر وحشت دارم

بهزاد خوشحالی

سلطه گران واقعی

بهزاد خوشحالی

ضرورت گذار از “هویت مقاومت” به “هویت مشروعیت”

بهزاد خوشحالی

کینه‌ای که نفرت زایید

بهزاد خوشحالی

احزاب مدرن و ویژگی های آن(1)

بهزاد خوشحالی

ماشین مرگ ملت کرد

بهزاد خوشحالی

تو را به شرمساری، تو را به تباهی ات….

بهزاد خوشحالی

همیشه آسان تر است بر جنایاتی که دیگران بر ضد ما مرتکب شده اند متمرکز شویم تا جنایاتی که خودمان علیه خودمان مرتکب شده ایم:

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید