بپذیریم

فارسی گزینه گویی

بپذیریم که هر انسانی می تواند بدون “بزرگ بودن”، “آزاد” باشد اما هیچ انسانی بدون “عاشق بودن”، “بزرگ” نیست…
(ب.خ)

Related posts

شیوه‌ای بنیادین، اساسی و قانونمند برای دستیابی به بهبود در بهره‌وری سازمان‌ها و احزاب

بهزاد خوشحالی

وقاحتتان ستودنی است

بهزاد خوشحالی

نام و نامه و ناموس و نان

بهزاد خوشحالی

ظهور تدریجی نشانه های خرد شدن استخوان های نظام جمهوری اسلامی (فروپاشی از درون)

بهزاد خوشحالی

در “سناریوی خونین تضاد”

بهزاد خوشحالی

برای “ابراهیم لطف اللهی” و امروز هم “ستار بهشتی”

بهزاد خوشحالی

مشروعیت و مشروعیت سیاسی (مطالعه ی موردی،کشورهای نفتی خاورمیانه)

بهزاد خوشحالی

زنان در نظام های تمامیت خواه بزرگترین قربانیان هستند.

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی بحران(3)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید