“بۆچی کوردایەتی به یەکتر دەفرۆشین”

دیدگاه فارسی یادداشت

“بوچی کوردایه تی به یه کتر ده فروشین”
چرا به جان یکدیگر می افتیم؟
بهزاد خوشحالی
آن بخش از “هویت” که برآیند تجربه ی متراکم زندگی اجتماعی مرتبط با زمینه های اجتماعی و فرهنگی مشترک است در قالب چهار مولفه قرار می گیرد:
-جهان بینی
-ارزش ها
-هنجارها
-نمادها
هست و نیست ها، بایدها و نبایدها، باورها، زشتی و زیبایی، نسبت خوبی و بدی، ملاک داوری ها، درست و غلط بودن ها، الگوها، رفتارها، زمینه ی تعامل ها، کنش ها و واکنش ها، پیوندها، انتخاب ها، تعلق ها و….در این چهار مولفه تعریف و بر اساس آنها بارگذاری می شوند.
اکنون باید پرسید:
“جهان بینی” کردها در تعریف و تبیین هست و نیست ها چیست؟
آیا اساسا دارای جهان بینی هستیم؟
“ارزش” های ما کدام ها هستند که بر اساس آن، بایدها و نبایدها را پردازش کنیم؟
آیا “هنجارهای” خود را کدگذاری کرده ایم؟
آیا بر سر “نماد”های خود به اجماع رسیده ایم؟
نگاهی کوتاه به آنچه بر ما گذشته است و می گذرد به روشنی نشان می دهد که رویکرد ما به هریک از مولفه های جهان بینی، ارزش ها، هنجارها و نمادها – اگر به فرض دارای جهان بینی هم باشیم- نوعا بخشی، گزینشی، نادیده انگارانه، و نفی انگارانه است؛ رویکردی که تا هم اکنون نیز بزرگترین موانع ما در رسیدن به سیستم و نگاهی یکپارچه بوده است؛ موانعی که بسیاری اوقات (شاید بهتر باشد بگوییم همیشه)، ما را به جان هم انداخته است….

Related posts

مقاومت مدنی مريوان، آزمون تئوری در عمل

بهزاد خوشحالی

در “سناریوی خونین تضاد”

بهزاد خوشحالی

ساختن ترس، از ساختن دیوار آسان تر است

بهزاد خوشحالی

ما نیاز داریم بدانیم “ما به چه نیاز داریم”

بيان حقيقت در برابر قدرت

بهزاد خوشحالی

“مقاومت مدنی خلاق” کردها در ترکیه

بهزاد خوشحالی

درباره‌ی جبهه‌ی کردستانی و جریانهای مخالف یا مقاوم در برابر تشکیل جبهه

بهزاد خوشحالی

همنوايی فعال، کنشگری فراگير

بهزاد خوشحالی

دسته واژه

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید