“بۆچی کوردایەتی به یەکتر دەفرۆشین”

دیدگاه فارسی یادداشت

“بوچی کوردایه تی به یه کتر ده فروشین”
چرا به جان یکدیگر می افتیم؟
بهزاد خوشحالی
آن بخش از “هویت” که برآیند تجربه ی متراکم زندگی اجتماعی مرتبط با زمینه های اجتماعی و فرهنگی مشترک است در قالب چهار مولفه قرار می گیرد:
-جهان بینی
-ارزش ها
-هنجارها
-نمادها
هست و نیست ها، بایدها و نبایدها، باورها، زشتی و زیبایی، نسبت خوبی و بدی، ملاک داوری ها، درست و غلط بودن ها، الگوها، رفتارها، زمینه ی تعامل ها، کنش ها و واکنش ها، پیوندها، انتخاب ها، تعلق ها و….در این چهار مولفه تعریف و بر اساس آنها بارگذاری می شوند.
اکنون باید پرسید:
“جهان بینی” کردها در تعریف و تبیین هست و نیست ها چیست؟
آیا اساسا دارای جهان بینی هستیم؟
“ارزش” های ما کدام ها هستند که بر اساس آن، بایدها و نبایدها را پردازش کنیم؟
آیا “هنجارهای” خود را کدگذاری کرده ایم؟
آیا بر سر “نماد”های خود به اجماع رسیده ایم؟
نگاهی کوتاه به آنچه بر ما گذشته است و می گذرد به روشنی نشان می دهد که رویکرد ما به هریک از مولفه های جهان بینی، ارزش ها، هنجارها و نمادها – اگر به فرض دارای جهان بینی هم باشیم- نوعا بخشی، گزینشی، نادیده انگارانه، و نفی انگارانه است؛ رویکردی که تا هم اکنون نیز بزرگترین موانع ما در رسیدن به سیستم و نگاهی یکپارچه بوده است؛ موانعی که بسیاری اوقات (شاید بهتر باشد بگوییم همیشه)، ما را به جان هم انداخته است….

Related posts

دوسال از رفتن مادر گذشت

بهزاد خوشحالی

دلایل شکست رئال از بارسلونا و درس‌هایی آموزنده برای “ما”

بهزاد خوشحالی

تجزيه يا فروپاشی؟ هم فروپاشی هم تجزيه (بخش پايانی)

بهزاد خوشحالی

روژهه لات کردستان، نمونه ی تبدیل یک تهدید به فرصت

بهزاد خوشحالی

“من” بزرگترین مصیبت هاست

بهزاد خوشحالی

اروپا و چرایی نگاه امنیتی به برجام

ناسیونالیسم، خوب یا بد

بهزاد خوشحالی

“از مرگ، بیدار شو”

بهزاد خوشحالی

طنز سياه نخبه كشی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید