تا زيندووم له ڕيشه دانابڕێم/ تا زنده هستم از ريشه نخواهم بريد

October 22, 2013 2 Mins Read
189 Views
Behzad