تز تاریخی ترک، تئوری زبانی خور و مساله‌ی کرد

July 7, 2010 One Min Read
362 Views
تز تاریخی ترکیه - تئوری زبانی خور و مساله ی کرد - بهزاد خوشحالی