تماميت‌خواهی جهمهوری اسلامی، اراده‌ی ويرانگر و توفان شن

فارسی یادداشت

گويي جهان متمدن فراموش کرده است نظام هاي تماميت خواه، همواره در مسيري جرکت مي کنند تا راهي بيابند براي آنکه پس از تبديل سرزمين تحت تسلط خود به بيابان، صحرا نيز را به حرکت درآورند و توفان شني برپا کنند که سراسر کره ي زمين را بپوشاند.
بيدادگري، ديکتاتوري و خودکامگي سازمان يافته ي نظام هاي تماميت خواه، اگرچه در مرزها تکوين مي يابد، تثبيت مي شود و به “اراده ي ويرانگر” تکامل مي يابد اما سرانجام مرزها را درخواهد نورديد و جهان را نشانه خواهد کرد.
تروريسم دولتي جمهوري اسلامي با آميزه اي از تروريسم مقدس و تروريسم جنايت، تنها تلاشي براي به حرکت درآوردن صحرا و برپا ساختن توفان شن بوده است. توفان شن برپا خواهد شد اگر نظام تماميت خواه وارد عصر “غيرمتعارف”ها شود….
آن توفان شني که جهان را در خود خواهد گرفت دور نخواهد بود اگر همچنان، به دنبال معجزه اي براي تغيير رفتار و بر سر عقل آوردن تماميت خواهان جمهوري اسلامي به انتظار نشست…. (بهزاد خوشحالي)

Related posts

ترسی است بی‌نظير

بهزاد خوشحالی

گڵکۆی کاک فواد

بهزاد خوشحالی

تمامیت خواهی “جمهوری اسلامی” و اراده‌ی تشکیل “جامعه‌ی مردگان”

بهزاد خوشحالی

هنوز هم خواب جنازه می‌بینم

بهزاد خوشحالی

پيش داوری‌های عجولانه چرا؟

بهزاد خوشحالی

پ.ک.ک و پارتی، دام ها و سرشکست ها

بهزاد خوشحالی

نگاهی به چالشهای توسعه سياسی در کردستان

بهزاد خوشحالی

آينده ی خاورميانه، دمكراسی منطقه ای و كردستان (يک مقاله ی مهم)

بهزاد خوشحالی

اصول حق تعيين سرنوشت

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید