تماميت‌خواهی جهمهوری اسلامی، اراده‌ی ويرانگر و توفان شن

فارسی یادداشت

گويي جهان متمدن فراموش کرده است نظام هاي تماميت خواه، همواره در مسيري جرکت مي کنند تا راهي بيابند براي آنکه پس از تبديل سرزمين تحت تسلط خود به بيابان، صحرا نيز را به حرکت درآورند و توفان شني برپا کنند که سراسر کره ي زمين را بپوشاند.
بيدادگري، ديکتاتوري و خودکامگي سازمان يافته ي نظام هاي تماميت خواه، اگرچه در مرزها تکوين مي يابد، تثبيت مي شود و به “اراده ي ويرانگر” تکامل مي يابد اما سرانجام مرزها را درخواهد نورديد و جهان را نشانه خواهد کرد.
تروريسم دولتي جمهوري اسلامي با آميزه اي از تروريسم مقدس و تروريسم جنايت، تنها تلاشي براي به حرکت درآوردن صحرا و برپا ساختن توفان شن بوده است. توفان شن برپا خواهد شد اگر نظام تماميت خواه وارد عصر “غيرمتعارف”ها شود….
آن توفان شني که جهان را در خود خواهد گرفت دور نخواهد بود اگر همچنان، به دنبال معجزه اي براي تغيير رفتار و بر سر عقل آوردن تماميت خواهان جمهوري اسلامي به انتظار نشست…. (بهزاد خوشحالي)

Related posts

ما “حبيب” را اعدام کرديم، من و تو و ما

بهزاد خوشحالی

آن خانه دور است

بهزاد خوشحالی

حق تعیین سرنوشت ملت کرد

بهزاد خوشحالی

انتصاب علی يونسی به عنوان دستيار ويژه و طرح چند موضوع (2)

بهزاد خوشحالی

نامه‌ای به دکتر قاسملو – بخش دوم

بهزاد خوشحالی

آنچه شطرنج در زندگی و مبارزە به من می آموزد

بهزاد خوشحالی

وقاحتتان ستودنی است

بهزاد خوشحالی

هنوز “پخته” نیستیم

در اين روزها

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید