تماميت‌خواهی جهمهوری اسلامی، اراده‌ی ويرانگر و توفان شن

فارسی یادداشت

گويي جهان متمدن فراموش کرده است نظام هاي تماميت خواه، همواره در مسيري جرکت مي کنند تا راهي بيابند براي آنکه پس از تبديل سرزمين تحت تسلط خود به بيابان، صحرا نيز را به حرکت درآورند و توفان شني برپا کنند که سراسر کره ي زمين را بپوشاند.
بيدادگري، ديکتاتوري و خودکامگي سازمان يافته ي نظام هاي تماميت خواه، اگرچه در مرزها تکوين مي يابد، تثبيت مي شود و به “اراده ي ويرانگر” تکامل مي يابد اما سرانجام مرزها را درخواهد نورديد و جهان را نشانه خواهد کرد.
تروريسم دولتي جمهوري اسلامي با آميزه اي از تروريسم مقدس و تروريسم جنايت، تنها تلاشي براي به حرکت درآوردن صحرا و برپا ساختن توفان شن بوده است. توفان شن برپا خواهد شد اگر نظام تماميت خواه وارد عصر “غيرمتعارف”ها شود….
آن توفان شني که جهان را در خود خواهد گرفت دور نخواهد بود اگر همچنان، به دنبال معجزه اي براي تغيير رفتار و بر سر عقل آوردن تماميت خواهان جمهوري اسلامي به انتظار نشست…. (بهزاد خوشحالي)

Related posts

دلایل شکست رئال از بارسلونا و درس‌هایی آموزنده برای “ما”

بهزاد خوشحالی

پایان انحصار دوگانه احزاب سنتی در کردستان عراق – رادیو زمانە

بهزاد خوشحالی

کردستان و ضرورت غلبه بر ناهماهنگی شناختی ( Cognitive Dissonance)

بهزاد خوشحالی

بسیاری از “ما”

بهزاد خوشحالی

کردستان به مثابه “یک سیستم باز”، احزاب کردستانی به عنوان “زیرسیستم” (یک تحلیل سیستمی)

بهزاد خوشحالی

“مقاومت مدنی خلاق” کردها در ترکیه

بهزاد خوشحالی

و هنگامی که اين بند را بند بند، بر سرم نواخت، می‌زنی:

بهزاد خوشحالی

برای آنانکه “دوران توازن ناپايدار” را تنها يک تئوری می‌پنداشتند

بهزاد خوشحالی

نظم مستقر و مخالفان، یک نگاه شناختیک

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید