تهدیدهای پیش روی آمریکا در 2013 و کردستان به عنوان یکی از کانون های اصلی منازعه

December 30, 2012 5 Mins Read
347 Views
Behzad