جایگاه حزب دموکرات و موضع گیریهای اخیر رژیم در گفتگو با ڕۆژی کورد

April 19, 2016 5 Mins Read
250 Views
Behzad