چارچوبی برای تشکیل” جبهه ی متحد کردستان”

تحلیل فارسی

عنصر کلیدی برای طراحی و ساختن یک “جبهه ی متحد کردستانی” که بتواند نتایج واقعی پدید آورد، ساختار بخشیدن به طرح هاست.در طراحی یک جبهه ی متحد کردستانی، نتیجه ها ضرورتا گسترده هستند بنابراین باید به صورت واقعی و مشخص، در مسیر توقعاتی باشند که برای آنها وجود دارد.
گام نخست: تشخیص مشترک دشواری های موجود(در جامعه، در احزاب، و میان احزاب با یکدیگر)
گام دوم: تعیین مشترک نقاط موفقیت و نقاط شکست در دوره ی گذشته
گام سوم: تشخیص مشترک تهدیدها و فرصت های پیش رو در صورت تشکیل یک جبهه ی متحد کردستانی
گام چهارم: طراحی یک نقشه از تمامی نیروهای بازیگر در صورت تشکیل یک جبهه ی متحد کردستانی
گام پنجم: تحلیل “چرایی” و “چگونگی” نقش های بازیگران در نقشه ی راه “جبهه ی متحد کردستان
گام ششم: شناسایی عنصرهای کلیدی موفقیت در یک جبهه ی متحد کردستانی برای بازیگران(مانند آرمان ها، رهبری، مشارکت، شجاعت در خطرپذیری، پایداری در برابر سختی ها)
گام هفتم: اندیشیدن درباره ی نقش های نوین برای بازیگران نوین
گام هشتم: تعریف کامل، جامع و مانع نقش های شخصی هریک از بازیگران(احزاب، رهبران، گروه ها، مردم) در شخصیت حقوقی “جبهه ی متحد کردستان”
گام نهم: تقویت “مهارت های تشخیصی” بازیگران به منظور رویارویی با مسایل فوری(اورژانسی) در جبهه ی متحد کردستان

Related posts

مذاکره بە لحاظ حقوقی به چند منظور صورت می‌گیرد:

بهزاد خوشحالی

با “تو” کنار نیامدم

بهزاد خوشحالی

برای وجدان‌هايی که به خواب می‌زنند

بهزاد خوشحالی

گفتاورد “تحريم فعال” و توضيح يک نکته

بهزاد خوشحالی

“حکايت سياست و سرزمين”

بهزاد خوشحالی

شالوده‌ی روانشناختی مفهوم- واژه‌ی “جاش”

بهزاد خوشحالی

برنامه ی ریزی استراتژیک جبهه ی ملی کردستان (بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

رهبران احزاب کردستانی (حتما بخوانند)

بهزاد خوشحالی

آیا به “آلزایمر سیاسی” مبتلا شده ایم

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید