جنبش ملت کرد از جنس “عشق و زندگی” است نه “نفرت و مرگ”

October 27, 2013 2 Mins Read
249 Views
Behzad