جهانم بی تو يک “الف” کم دارد سرزمينم

فارسی گزینه گویی

جهانم بي تو يک “الف” کم دارد سرزمينم
يقين بدان
“نيکروز” را به نام تو قرعه زده ام
پيمان بسته
بهشت را با تو خواهم ساخت
“کردستان” نام خواهم گذارد….
(ب.خ)

Related posts

نابودی جمهوری اسلامی با چه مکانیسم هایی امکان پذیر خواهد شد؟

بهزاد خوشحالی

یادداشت روز

بهزاد خوشحالی

جبهه‌ی کردستانی و ضرورت غلبه بر ناهماهنگی شناختی (Cognitive Dissonance) – بخش دوم و پایانی

بهزاد خوشحالی

امروز ٢٦ فروردين

بهزاد خوشحالی

“سیاهی” آری، “سیاه نمایی” نه

بهزاد خوشحالی

“هویت ملی”، تضمین تصور “فرد” به عنوان “عضو اجتماع ملی”

بهزاد خوشحالی

کودتای نافرجام ترکیه و چند نکته

بهزاد خوشحالی

“تسکين مجازی وجدان”، “کبودوند” را از مرگ رها نخواهد کرد

بهزاد خوشحالی

چرا حرکت ما به سوی آینده گم شده است؟

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید