حتی اگر دولت سوريه …

حتي اگر دولت سوريه(البته با احتمال نزديک يه صفر) از سلاح هاي شيميايي استفاده نکرده باشد بر اساس حقوق بين الملل، چون جکومت سوريه توانايي خود براي حمايت از شهروندان و حفظ امنيت آنها را از دست داده است يا اينکه فاقد توان و کارايي لازم براي اعمال حاکميت و امنيت بر کشور سوريه است مشروعيت و وجاهت خود را از دست داده است….

تجزيه يا فروپاشی؟ هم فروپاشی هم تجزيه (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

پس از اعدام حبيب الله گلپری‌پور

بهزاد خوشحالی

آيا بهتر نيست

بهزاد خوشحالی

سخنی کوتاه با تمام همراهانی که اين “دردنوشت” را می‌خوانند:

بهزاد خوشحالی

راه….

بهزاد خوشحالی

“انقلاب آبی”، انقلاب مطالبات مردم کوردستان هم است

بهزاد خوشحالی

سازه‌های سه گانه‌ی سیاست و احزاب کردستانی

بهزاد خوشحالی

ویژە برنامە جمهوری کردستان – کورد کانال

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید