حزب دمكرات كردستان و انقلاب

Image default
کافه کتاب

حزب دمکرات کردستان و انقلاب - بهزاد خوشحالی

خلق كرد و خلق آذربايجاني سوابق طولاني مبارزات مشترك خودشان را در راه احقاق حقوق ملي و اجتماعي خويش گرامي مي‏دارند و هيچگاه راضي نخواهند شد عناصر ضد خلق در ميان آنان تفرقه و دشمني ايجاد نمايند. ضروري است فرزندان برومند اين دو ملت مسببين اين دو واقعه ي خونين را در هر دسته و گروهي كه باشند، شناسايي نموده و آنان را به سزاي خيانتشان برسانند. ما در حاليكه به روان پاك شهداي اين رويداد تاثرآور درود مي فرستيم، به همه ي بازماندگان شهدا تسليت مي‏گوئيم.
در عين حال اعمال تفرقه افكنانه ي عناصرضدخلقي را محكوم نموده و خواستار شناسايي و مجازات فوري و قاطع مسببين اين جنگ و برادركشي مي‏باشيم. ما از دولت آقاي بازرگان درخواست مي نماييم به تحريكات حسني‏ها و صفدري‏ها خاتمه داده، اجازه ندهند بيش از اين در گوشه و كنار مملكت جنگهاي برادركشي بخاطر حفظ منافع دشمنان مردم ايران براه‏انداخته شود….
هدف از گرد آوري اين مجموعه،آشنايي با يكي از پراهميت ترين دوره هاي تاريخ كردستان و ايران است.خوانندگان اين مجموعه با بسياري از رويدادها و شخصيت هاي آن دوران آشنايي دارند،اما آشنايي با انديشه هاي آنان در همان عصر،وجايگاه انديشه ورز ايشان از زبان خود آنها بسي جالب تر مي نمايد.
سرزمين كردستان در آن دوران،روزگار نگراني هاي سياسي و اضطراب هاي اجتماعي از يك سو و كشاكش هاي مسلكي از سوي ديگر بوده است،عصري كه يكي از پرتلاطم ترين دوره ها در تاريخ نوين ايران و دوره اي است كه انقلاب ايران به بار نشست،دوران بي ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ي ناآرامي كردستان را تجربه كرد.
مجموعه ي حاضر،سرگذشت چگونه انديشيدن و چه كردن،چگونه تلقي كردن و چگونه پنداشتن،چگونه تاثيرگذاردن و چگونه تاثير پذيرفتن،و چه بودن ها و چه شدن ها در اين دوران سركش است.
شايد انديشه نگاري نسلي از بزرگترين معماران تاريخ معاصر پس از انقلاب،آن هم از زبان همين معماران،آسان ترين راه براي درك واقعيات آن دوران باشد…
تاريخ خود را تكرار مي كند و چون حالت هاي كنوني چيزي جز بازگشت به حالت هاي گذشته نيستند،به همين خاطر،آگاهي از تحولات گوناگون و پياپي گذشته،كليد ورود به دنياي آينده خواهد بود…فراموش نكنيم:تاريخ كتابي است كه ما مي نويسيم و خود نيز درآن نگاشته مي شويم…

 


فایل کتاب


برای دانلود کتاب کلیک کنید.

Related posts

کولونیالیسم فرهنگی ملت کرد

بهزاد خوشحالی

قیام شیخ عبیدالله نهری در اسناد محرمانه‌ی فرانسه

بهزاد خوشحالی

آيت ا… خمينی و كردستان

بهزاد خوشحالی

ف‍ره‍ن‍گ‌ واژگ‍ان‌، اص‍طلاح‍ات‌ و ک‍ن‍ای‍ات‌ ژوان‌ (ف‍ارس‍ی‌ – ک‍ردی‌)

بهزاد خوشحالی

اتحاديه‌ی ميهنی، حزب دمكرات كردستان عراق و انقلاب

بهزاد خوشحالی

انفالیسم (تروریسم دولتی – تروریسم مقدس)

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم، خوب یا بد؟

بهزاد خوشحالی

زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍رد و ت‍اری‍خ‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌

بهزاد خوشحالی

ق‍ی‍ام‌ س‍ال‌ ۱۸۸۰ ک‍ردس‍ت‍ان‌ در اس‍ن‍اد م‍ح‍رم‍ان‍ه‌ ب‍ری‍ت‍ان‍ی‍ا

بهزاد خوشحالی