خنده‌ی آیندگان

Image default
فارسی یادداشت

خنده ی آیندگان بر “ما”، بر اختلاف های ما، بر دشمنی های ما، بر تحمل نکردن های یکدیگر، بر برادرکشی های ما، بر قلم هایی که در چشم هم فرومی کنیم، بر ذهن های بیمار ما، بر ظاهرهای بی باطن، بر قضاوت های بی بنیاد، بر فرصت هایی که روزانه از دست می دهیم، بر اسارت خودخواسته؛
و بر آنچه ادعا می کنیم و نیستیم….
امان از روزی که حتی از ورق زدن شناسنامه های خود هم شرمسار خواهیم بود؛
امان از روزی که حتی از ورق زدن شناسنامه های “ما” نیز شرمسار خواهند بود….

Related posts

نه حق جنگ داریم نه حق صلح

بهزاد خوشحالی

سلسله مراتب دمکراتیک یا سازمان حلقوی(بخش دوم)

بهزاد خوشحالی

جنبش ملت کرد از جنس “عشق و زندگی” است نه “نفرت و مرگ”

بهزاد خوشحالی

لازم نیست به کسی اسلحه بدهی

بهزاد خوشحالی

سیستم ضدسیستم

معمار “راديو دەنگی کوردستانی ئێران” هم رفت

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی بحران(4)

بهزاد خوشحالی

تا کجا باید به قانون گردن نهاد

بهزاد خوشحالی

“هوا بس ناجوانمردانه سرد” را

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید