خنده‌ی آیندگان

Image default
فارسی یادداشت

خنده ی آیندگان بر “ما”، بر اختلاف های ما، بر دشمنی های ما، بر تحمل نکردن های یکدیگر، بر برادرکشی های ما، بر قلم هایی که در چشم هم فرومی کنیم، بر ذهن های بیمار ما، بر ظاهرهای بی باطن، بر قضاوت های بی بنیاد، بر فرصت هایی که روزانه از دست می دهیم، بر اسارت خودخواسته؛
و بر آنچه ادعا می کنیم و نیستیم….
امان از روزی که حتی از ورق زدن شناسنامه های خود هم شرمسار خواهیم بود؛
امان از روزی که حتی از ورق زدن شناسنامه های “ما” نیز شرمسار خواهند بود….

Related posts

“مقاومت کردن” در برابر “فهمیدن”

بهزاد خوشحالی

انتصاب علی يونسی به عنوان دستيار ويژه و طرح چند موضوع (بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

رنگین کمان منجمد

بهزاد خوشحالی

سرنوشت بسياری از انسان ها و ملت ها

بهزاد خوشحالی

نخل بانان جمهوری اسلامی، خرمای ختم خویش می چینند

بهزاد خوشحالی

رهبران احزاب کردستانی (حتما بخوانند)

بهزاد خوشحالی

بررسی دگرگونی‌های خاورمیانه و شاخ آفریقا از نگاه “مدیریت تحول”

بهزاد خوشحالی

مقاومت در برابر “حقیقت”

بهزاد خوشحالی

آتشي برپا کن

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید