خنده‌ی آیندگان

Image default
فارسی یادداشت

خنده ی آیندگان بر “ما”، بر اختلاف های ما، بر دشمنی های ما، بر تحمل نکردن های یکدیگر، بر برادرکشی های ما، بر قلم هایی که در چشم هم فرومی کنیم، بر ذهن های بیمار ما، بر ظاهرهای بی باطن، بر قضاوت های بی بنیاد، بر فرصت هایی که روزانه از دست می دهیم، بر اسارت خودخواسته؛
و بر آنچه ادعا می کنیم و نیستیم….
امان از روزی که حتی از ورق زدن شناسنامه های خود هم شرمسار خواهیم بود؛
امان از روزی که حتی از ورق زدن شناسنامه های “ما” نیز شرمسار خواهند بود….

Related posts

برای آنانکه “دوران توازن ناپايدار” را تنها يک تئوری می‌پنداشتند

بهزاد خوشحالی

درآمدی بر سروری ملی

“باختن” چگونه است

بهزاد خوشحالی

چه قدر وحشت دارم

بهزاد خوشحالی

بودجه‌ی 92 و آثار آن بر اقتصاد و مردم

بهزاد خوشحالی

کردی پوش‌های خاورمیانه

بهزاد خوشحالی

ایرانشهری و امتناع توسعه

خط سوّم (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

روانشناسی خودمانی

دیدگاه خود را بنویسید