خنده‌ی آیندگان

Image default
فارسی یادداشت

خنده ی آیندگان بر “ما”، بر اختلاف های ما، بر دشمنی های ما، بر تحمل نکردن های یکدیگر، بر برادرکشی های ما، بر قلم هایی که در چشم هم فرومی کنیم، بر ذهن های بیمار ما، بر ظاهرهای بی باطن، بر قضاوت های بی بنیاد، بر فرصت هایی که روزانه از دست می دهیم، بر اسارت خودخواسته؛
و بر آنچه ادعا می کنیم و نیستیم….
امان از روزی که حتی از ورق زدن شناسنامه های خود هم شرمسار خواهیم بود؛
امان از روزی که حتی از ورق زدن شناسنامه های “ما” نیز شرمسار خواهند بود….

Related posts

ترس در نظام تمامیت خواه

بهزاد خوشحالی

تو در اندیشه‌ی “در راه بودن” هستی

بهزاد خوشحالی

تماميت‌خواهی جهمهوری اسلامی، اراده‌ی ويرانگر و توفان شن

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی و “توطئه‌ی کردی کردن جنگ” در کردستان

بهزاد خوشحالی

نامه‌ای به دکتر قاسملو – بخش نخست

بهزاد خوشحالی

اصول ناسيوناليسم دمكراتيك در كرديسم

بهزاد خوشحالی

در اين روزها

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج(10)، نامه ای که دگربار ملت کرد را روسفید و آتش افروزی دشمنان را افشا

بهزاد خوشحالی

گزارش محرمانه ي “مركز تحقيقات استراتژيك جمهوري اسلامي ايران” درباره ي كردستان

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید