خوش بینی و بدبینی

فارسی یادداشت

خوش بینی و بدبینی، نا امیدی و هراس، واقعیت و حقیقت
کسانی که در روزهای گذشته، با خوش بینی بسیار، گمان می کردند جمهوری اسلامی، در بغداد، شرایط غرب را خواهد پذیرفت، متاسفانه هنوز هم نمی خواهند بپذیرند ” جمهوری اسلامی، یک نظام تمامیت خواه است”، نظامی که نمی خواهد و نخواهد پذیرفت. اکنون باید نومیدانه، به هراس نشست.
اگر جهان همچنان سهل انگارانه، موضوع رژیم جمهوری اسلامی را شامل گذر زمان کند، بشریت به گمان من، سرانجام، تاوان سنگینی خواهد پرداخت، تاوانی که نخستین قربانیان آن شاید، شهروندان ایران خواهند بود….
آیا شکاف “واقعیت” و “حقیقت” را همواره باید با “خون” و “گوشت” پر کرد؟
کاش اینگونه نباشد….

Related posts

ملتی كه در خط دفاع بازی كند، هرگز برنده نخواهد شد

بهزاد خوشحالی

درباره‌ی جبهه‌ی کردستانی و جریانهای مخالف یا مقاوم در برابر تشکیل جبهه

بهزاد خوشحالی

برای “ابراهیم لطف اللهی” و امروز هم “ستار بهشتی”

بهزاد خوشحالی

یک مدل تحول و توسعه‌ی سازمانی و ضرورت تحول و توسعه در احزاب کردستانی

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی و “توطئه‌ی کردی کردن جنگ” در کردستان

بهزاد خوشحالی

شالوده‌ی روانشناختی مفهوم- واژه‌ی “جاش”

بهزاد خوشحالی

چگونه رسانه های اجتماعی بر یک جامعه دموکراتیک تاثیر می گذارند؟ 

می‌خواهید تجزیه بشود مملکت؟ یا کردستان، آن حرف‌ها را بزنند؟

بهزاد خوشحالی

پژاک – گفتگو با بخش فارسی رادیو فرانسه

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید