خوش بینی و بدبینی

فارسی یادداشت

خوش بینی و بدبینی، نا امیدی و هراس، واقعیت و حقیقت
کسانی که در روزهای گذشته، با خوش بینی بسیار، گمان می کردند جمهوری اسلامی، در بغداد، شرایط غرب را خواهد پذیرفت، متاسفانه هنوز هم نمی خواهند بپذیرند ” جمهوری اسلامی، یک نظام تمامیت خواه است”، نظامی که نمی خواهد و نخواهد پذیرفت. اکنون باید نومیدانه، به هراس نشست.
اگر جهان همچنان سهل انگارانه، موضوع رژیم جمهوری اسلامی را شامل گذر زمان کند، بشریت به گمان من، سرانجام، تاوان سنگینی خواهد پرداخت، تاوانی که نخستین قربانیان آن شاید، شهروندان ایران خواهند بود….
آیا شکاف “واقعیت” و “حقیقت” را همواره باید با “خون” و “گوشت” پر کرد؟
کاش اینگونه نباشد….

Related posts

“جنگ” ديگر شرم آور نيست

بهزاد خوشحالی

نسل نو فارشیسم ایرانی

بهزاد خوشحالی

نبرد نامتقارن، الگویی برای اقدام مدنی علیه سلطه

بهزاد خوشحالی

شايد بيرقی ديگر بسازم سرخ و زرد و سياه

بهزاد خوشحالی

ساختن ترس، از ساختن دیوار آسان تر است

بهزاد خوشحالی

برای رهبران و آنها که سودای رهبری در سر دارند

یک گناه وجود دارد و آن دزدی است

بهزاد خوشحالی

سیر تحول مفهوم رهبری 

آموزش به زبان مادری

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید