درباره‌ی تشکیل یک جبهه‌ی کردستانی

فارسی یادداشت

مساله ی تشکیل یک “جبهه ی متحد کردستانی” و به عبارتی دیگر “یکپارچگی”، ناظر به تطبیق اجزای مختلف، به منظور شکل بخشیدن به سه کلیت بنیادین است:
– کلیت ساخت یافته
– کلیت هماهنگ
– کلیت وحدت یافته
برای بسط این مفهوم می توان از بحث های “دورکیم” درباره ی “همبستگی ها” استفاده کرد:
– همبستگی مکانیک
– همبستگی ارگانیگ
“همبستگی مکانیک” بر عوامل زیر استوار است:
– آگاهی جمعی
– هماهنگی ارزش ها
– همانگی باورها
– هماهنگی احساسات مشترک
– همسویی با اهداف و پذیرش آنها
– همسویی با آرمان ها و یرش آنها
– همسویی با راه و رسم ها و پذیرش آنها
“همبستگی ارگانیک “نیز مبتنی بر عوامل زیر است:
– وابستگی متقابل نقش های تخصصی
– کامل کردن متقابل فعالیت های متنوع افراد با همدیگر
– تطبیق یافتن در یک کلیت هماهنگ
– هماهنگ کردن آگاهانه ی جهت گیری ها در یک “کلیت هماهنگ”
– اجماع هنجارهای اساسی
– تعریف یک سیستم از جامعه
برای دستیابی به هریک از این دو نوع همبستگی(مکانیک و ارگانیک) و در نهایت، تعریف یک سیستم از جامعه، دستکم دو مکانیسم(سازوکار) باید شناسایی، تبیین، برنامه گذاری و بارگذاری شود:
– مکانیسم های هماهنگ کننده ی کنش که جهت گیری های مردم را همساز می کنند
– مکانیسم هایی که وابستگی های متقابل کنش را از راه پیوندهای کارکردی تنظیم می کنند
این مکانیسم ها در مسیر دستیابی به تعریف “یک سیستم از جامعه” چه تاثیراتی دارند؟
تاثیرات کلی:
– دانش پدید می آید
– شناخت پدید می آید
– هوشیاری پدید می آید
تاثیرات جزیی:
– در تمامی رده ها “دانایی” به وجود می آید
– در تمامی رده ها “همسویی” ایجاد می شود
– کنش شتابان در هر سه سطح کلان، میانه و خُرد ایجاد می شود
– کنش هوشمندانه در جامعه به حداکثر می رسد
– بهره مند شدن از فرصت ها به حداکثر می رسد
بدیهی است که “دانش”، “شناخت” و “هوشیاری” در سطح کلان و همچنین، “دانایی”، “همسویی”، “کنش شتابان”، “کنش هوشمندانه” و “بهره مند شدن از فرصت ها”در سطح میانه و خُرد، به “تولید یک مارپیچ در حال گسترش” می انجامند.
مهمترین تاثیر مارپیچ های صعودی چه می تواند باشد؟
– ایجاد توانمندی ذهنی در افراد و جامعه
– ایجاد انضباط ذهنی در افراد و جامعه
– گسترش “دامنه ی دانایی” در جامعه
در چارچوب این نگره، تشکیل یک جبهه ی فراگیر کردستانی، می تواند به چه نتایجی بینجامد؟
– یک “نقشه ی راه” برای “سیستم جامعه” مشخص می شود
– “شکل ساخت فرهنگ نوین” مشخص می شود
– جامعه، سازمان ها و احزاب، دانایی پرارزش موجود در حافظه ی خود را با “یکدیگر” به “اشتراک” می گذارند
– بهگشت روزانه(بهبود روزانه) راهبری می شود
– جامعه، سازمان ها و احزاب، خود را “هوشیارتر” بار می آورند
– احزاب، گروه ها و سازمان ها با جامعه، “همسوتر” می شوند
– احزاب، گروه ها و سازمان ها، از جهت عاطفی، خود را با جامعه پرکارمایه تر می سازند
– احزاب، گروه ها و سازمان ها، همواره موضوعی به نام “برنامه ی بازبینی جایگزینی” را در وجود خود پرورش می دهند
– محتواها به صورت آفریننده و آزاد در جریان خواهند بود
– بهره گیری از توانایی های موجود به “حالت بهینه” نزدیک خواهد شد
ویژگی سازمان نوین(جبهه ی متحد کردستانی) به کدام سوی خواهد رفت؟
در مورد احزاب، اعضا و سازمان ها:
– احزاب و اعضا از همسویی با یکدیگر برخوردار خواهند شد
– احزاب و اعضا، دارای اختیارات بیشتر خواهند شد (چون حوزه ی عملیاتی اقدام و کنشگری گسترده تر خواهد شد)
– پروسه ی تصمیم گیری در اعضا، سازمان ها و احزاب مشارکت کننده در جبهه، شتابان تر و سریع تر خواهد شد
در مورد جامعه ی کردستانی:
– طرح ها به صورت “کارا” اجرا خواهند شد یا به عبارتی دیگر، کارایی(Efficiency) جامعه بالا خواهد رفت
– طرح ها به صورت” اثربخش”اجرا خواهند شد یا به عبارتی دیگر، “اثربخشی” (effectiveness) جامعه بالا خواهد رفت
– بهره وری(Productivity) در جامعه بالا خواهد رفت یا به عبارتی دیگر، پروسه ی “درست انجام دادن کارهای درست”، تحقق خواهد یافت
– هوش جمعی و گروهی در جامعه بالا خواهد رفت
– فهم “جامعه پذیری”(Socialization) سیستم تعریف شده برای جامعه ارتقا پیدا خواهد کرد

Related posts

یادداشت

بهزاد خوشحالی

پيش داوری‌های عجولانه چرا؟

بهزاد خوشحالی

“برای نیکی‌ها، برای آینده، برای آزادی”

بهزاد خوشحالی

“مبارزه‌ی مسلحانه” به مثابه شکلی از رفتار سياسی

بهزاد خوشحالی

برای سما شاملو

بهزاد خوشحالی

انسان انبوهی از فرداها را …

بهزاد خوشحالی

کشته شدن پنج عضو سپاه پاسداران طی درگیری در کردستان – رادیو بین‌المللی فرانسه

بهزاد خوشحالی

امروز ٢٦ فروردين

بهزاد خوشحالی

چالش انتخابات در ایران و فرصت‌هایی که از دست می‌روند

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید