درک پیچیده تر از قدرت در سیاست جهانی

تحلیل دیدگاه فارسی

ما چه خواهیم کرد
دو گونه دگرگونی قدرت در این قرن، در حال وقوع است:
-انتقال قدرت
-توزیع قدرت
انتقال قدرت یک حادثه ی تاریخی آشناست اما توزیع قدرت، یک فرایند جدیدتر است. نظر به اینکه:
-بسیاری از امور در عصر اطلاعات، خارج از کنترل قدرتمندترین دولت ها رخ می دهد.
-تکثیر و فزونی اطلاعات بیشتر، از تکثیر سلاح های متعارف پیشی گرفته است.
-جهان، چند قطبی شده است.
-بازیگران غیر دولتی، نقش بسیار فعال و تعیین کننده ای پیدا کرده اند.
-منابع تولید قدرت، تنوع خیره کننده ی پیدا کرده اند.
-همه-چه حکومت ها و چه بازیگران غیر دولتی- به سوی سرمایه گذاری در بخش اطلاعات حرکت کرده اند.
-کنترل عرصه ی اطلاعات، بسیار مشکل و تقریبا غیر ممکن شده است.و….
گروه هایی که بر اطلاعات سوار باشند پیروز هستند.
در این میان، قدرت نرم مهمترین بخش است. از این رو قدرتی که از اطلاعات برمی خیزد به دلیل سیالیت آن، تاثیر بسیاری بر دگرگونی قدرت از نوع دوم یعنی “توزیع قدرت” خواهد داشت…
****
-میزان و حجم قدرت تکنولوژی طی ۳۰ سال گذشته، هر ۱۸ماه، دو برابر شده است.
-هزینه ی جابجایی اطلاعات، به کمترین مقدار ممکن رسیده است.
-موانع جابجایی اطلاعات، هر روز محدودتر می شوند.
-امکان تاثیر اطلاعات، به نقطه ی بی نهایت نزدیک شده است. و….
تمامی مواردی که برشمرده شد نشان می دهند که سیاست جهانی، دیگر تنها قلمرو حکومت ها نیست و بازیگران غیر دولتی، توانسته اند (و می توانند) به انحصارگری حکومت ها و بوروکراسی های سنتی پایان دهند.
انقلاب اطلاعات در این قرن، به توزیع قدرت و پخش آن منجر خواهد گشت و بازیگران غیر دولتی، بزرگترین نقش را در دگرگونی قدرت از راه “توزیع قدرت” خواهند داشت.
“سیاست هوشمند” در عصر اطلاعات، درک پیچیده تر از قدرت در سیاست جهانی خواهد بود.
“ما” چه خواهیم کرد؟….
منبع: آینده ی قدرت، جوزف نای

Related posts

کردها همچنان در کانون تصمیم سازی و تصمیم گیری خاورمیانه

بهزاد خوشحالی

و “ما” اکنون

بهزاد خوشحالی

گذار از “جمهوری اسلامی” به “جمهوری اسلامی-ایرانی”(1)

بهزاد خوشحالی

“استراتژی اقيانوس” آبی و “احزاب کردستانی”

بهزاد خوشحالی

قاضی سياه

بهزاد خوشحالی

خاستگاه کوردها (14)

بهزاد خوشحالی

مردم، خود، بهترين انتخاب را خواهند يافت

بهزاد خوشحالی

انگار رفتن مهندس خياطی …

بهزاد خوشحالی

روانشناسی خودمانی

دیدگاه خود را بنویسید