در خواست برای “تداوم و تشديد تحريم ها” به خاطر “نقض حقوق بشر سيستماتيک در ايران”

تحلیل دیدگاه فارسی

درخواست مليت هاي ايراني از جامعه ي جهاني و سازمان ملل براي تعميم دادن “تحريم هاي بين المللي عليه ايران” و تداوم و تشديد تحريم ها به “نقض سيستماتيک حقوق بشر” رژيم ااسلامي عليه مردم ايران، مهمترين، کارامدترين و اثربخش ترين راهکار براي عقب نشاندن جمهوري اسلامي است….
نمونه: درخواست رسمي احزاب اپوزيسيون ايران، کنگره ي مليت هاي فدرال ايران، احزاب کردستاني و ….از کنگره ي آمريکا براي تصويب آخرين بسته ي تحريم ها عليه ايران”
نمونه2: به راه انداختن يک کمپين بين المللي با هدف درخواست از کنگره ي آمريکا، سازمان ملل و اتحاديه ي اروپا براي تداوم و تشديد تحريم ها عليه ايران

Related posts

حزب دمکرات کوردستان، ورود به نقطه عطف

بهزاد خوشحالی

و “روژههHلات”، چون نگینی بر تارک جهان خواهد درخشید

بهزاد خوشحالی

تاکنون هر “قانونی” که علیه “ملت کرد” نوشته شده “محترم” بوده است

بهزاد خوشحالی

برای آنها که “اعتصاب” و “زندان” را دستمایه ی آزادی ساخته اند

بهزاد خوشحالی

ناسیۆناڵیسمی کوردیی و دیاسپۆڕای کورد

بهزاد خوشحالی

“خون بازی” هم اگر به راه بياندازيد گريزی و گزيری از اين جدايی نيست

بهزاد خوشحالی

“من چگونه باید باشم؟”، “من چه باید بکنم؟”

بهزاد خوشحالی

(بررسی روند ناسیونالیسم کوردی (با نگاهی به روانشناسی سیاسی 

حقیقت، زبان مشترک

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید