در پشتيبانی از اول می، روز جهانی کارگر به عنوان “روز همبستگی با کولبران کردستان”

April 23, 2013 4 Mins Read
276 Views
Behzad