دست تقدیر يا شست تقدیر؟

فارسی یادداشت

-تبديل ضرورت تشکيل جبهه ي کردستاني به يک منطق فراگير، گام نخست
-تبديل منطق فراگير به يک گفتمان فراگير، گام دوم
-تبديل گفتمان فراگير به اقدام همه جانبه، گام سوم
بسيار ساده است اگر همه اراده کنيم
اما اگر در اقتضاي زماني، مکاني و امکاني انجام نداديم “دست تقدير” را بهانه ي “ناداني و “ناتواني”مان نکنيم. بهتر است نگاهي به خود بيفکنيم.
فراموش نکنيم:
علاوه بر دست تقدیر یک شست تقدیر هم داریم که رو به ماست….(ب.خ)

Related posts

تنها چند جمله

بهزاد خوشحالی

روزها و روياها

بهزاد خوشحالی

قارنا

بهزاد خوشحالی

ضرورت تحول و توسعه در احزاب کردستانی

بهزاد خوشحالی

روانشناسی خیانت

بهزاد خوشحالی

قاضی

بهزاد خوشحالی

“کيان کشور در خطر است”

بهزاد خوشحالی

شناخت شناسی مقاومت مسلحانه‌ی احزاب کردستان در چهارچوب “نظریه‌ی دفاع مشروع”

بهزاد خوشحالی

ما می‌توانیم اگر بخواهیم….

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید