دست یافتن به “ترس” مردم

فارسی گزینه گویی

دست یافتن به “ترس” مردم
پاره پاره کردن ذهن ها و روح ها
آنگاه که موفق شوی “ترس” را در قلب مردمان یک سرزمین بکاری
می توان “آزادی” را از آنان دریغ کرد
“بی معنایی خطرناک” آفرید
“وقاحت اندیشه” به وجود آورد
“تفکر زدایی” را “سیستماتیک” کرد
“خیال پردازی ایدئولوژیک” به جامعه القا نمود
“ایدئولوِژی” را به “واقعیت” تحمیل کرد
“واقعیت” ها را کج کرد
“حقیقت” را پنهان داشت
“حس کردن” را کشت
“اراده” را به بردگی کشاند
همه چیز را به یک “دستور” تغییر داد
و “انسان” را به “قالب” کشید….

Related posts

“خواست” و “ئەوین”

“پيشکش به “تو” که چون من می‌انديشی”

بهزاد خوشحالی

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش سیزدهم و پایانی)

بهزاد خوشحالی

“راه بی برگشت”

بهزاد خوشحالی

کردها

بهزاد خوشحالی

در تلاش برای تشكيل ائتلاف

بهزاد خوشحالی

هر ادعايی برای مذاکره و گفتگو با جمهوری اسلامی، دستکم بايد دارای اين ويژگی‌ها باشد:

بهزاد خوشحالی

اين روزها همه چيز…

بهزاد خوشحالی

نگاهی به چالشهای توسعه سياسی در کردستان

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید