دكتر ابوالحسن بنی صدر و كردستان

Image default
کافه کتاب

دکتر ابوالحسن بنی صدر و کردستان - بهزاد خوشحالی

گفتند كه مذاكراتشان مفيد بود. پس ديگر ان بامبول‏ها چه شد. سوال شد. در كردستان چون در اينجا شايعاتي است از طرف دشمنان است كه آقاي خلخالي آدمكش است. بفرماييد موضوع چگونه است، جواب داده شد، به نظر من بايد به آنچه را كه ايشان به عنوان قاضي شرع انجام داده رسيدگي شود چون شايعاتي كه در باره ايشان است يا راست است يا نه، اگر راست است مجازات لازم به ايشان چشانده شود. اگر دروغ است معلوم شود و الا يكي بگوييد دوزاده ساله را كشتند و ديگري بگوييد افليج را….. و ما هم اصلاً حرفي بزنيم آن شايعات تقويت ميشود و ميگويند اگر جوابي داشتند ميداداند و وقتي تقويت بشود در داخل و خارج رژيم ما ميشود رژيم جلادان ؟رژيم جلادان رژيمي نيست كه جامعه بتواند آن را بپذيرد و ادامهاش بدهد.بني صدر گفت: به نظر ما دستگاههاي دولتي 80 درصد تقصير داشتند در آنچه در كردستان پيش آمد حزب دمكرات در كردستان يك اقليت ناچيزي هم نبود كه بتواند اين غلطها را بكند. در مورد سنندج هم حزب دمكرات هم ابتكاري نداشت گروههاي ديگري بودند كه رويهم رفته اين بلوا را راه انداختند. حزب دمكرات دمكرات نشد، مگر از خلال دستگاههاي دولتي ما….
هدف از گرد آوري اين مجموعه،آشنايي با يكي از پراهميت ترين دوره هاي تاريخ كردستان و ايران است.خوانندگان اين مجموعه با بسياري از رويدادها و شخصيت هاي آن دوران آشنايي دارند،اما آشنايي با انديشه هاي آنان در همان عصر،وجايگاه انديشه ورز ايشان از زبان خود آنها بسي جالب تر مي نمايد.
سرزمين كردستان در آن دوران،روزگار نگراني هاي سياسي و اضطراب هاي اجتماعي از يك سو و كشاكش هاي مسلكي از سوي ديگر بوده است،عصري كه يكي از پرتلاطم ترين دوره ها در تاريخ نوين ايران و دوره اي است كه انقلاب ايران به بار نشست،دوران بي ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ي ناآرامي كردستان را تجربه كرد.
مجموعه ي حاضر،سرگذشت چگونه انديشيدن و چه كردن،چگونه تلقي كردن و چگونه پنداشتن،چگونه تاثيرگذاردن و چگونه تاثير پذيرفتن،و چه بودن ها و چه شدن ها در اين دوران سركش است.
شايد انديشه نگاري نسلي از بزرگترين معماران تاريخ معاصر پس از انقلاب،آن هم از زبان همين معماران،آسان ترين راه براي درك واقعيات آن دوران باشد…
تاريخ خود را تكرار مي كند و چون حالت هاي كنوني چيزي جز بازگشت به حالت هاي گذشته نيستند،به همين خاطر،آگاهي از تحولات گوناگون و پياپي گذشته،كليد ورود به دنياي آينده خواهد بود…فراموش نكنيم:تاريخ كتابي است كه ما مي نويسيم و خود نيز درآن نگاشته مي شويم…

 


فایل کتاب


برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید.

Related posts

مجموعه‌ی کوردستان، روزهای بحران

بهزاد خوشحالی

تز تاریخی ترک، تئوری زبانی خور و مساله‌ی کرد

بهزاد خوشحالی

اسناد حقوق بشر

بهزاد خوشحالی

زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍رد و ت‍اری‍خ‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌

بهزاد خوشحالی

دولت موقت و كردستان

بهزاد خوشحالی

روش آیینی و ملی در کردستان

بهزاد خوشحالی

کردستان و انقلاب

بهزاد خوشحالی

میژوو و فەلسەفەی یارسان

بهزاد خوشحالی

حزب دمكرات كردستان و انقلاب

بهزاد خوشحالی