دمکراسی و آزادی

فارسی گزینه گویی

اگر هدف، تنها “دمکراسی” باشد به کدام جامعه می رسد؟ “سقراط کش” و “هیتلر پرور”
اما اگر هدف، “آزادی” باشد و دمکراسی، راهی برای رسیدن، آن گاه می توان امیدوار بود….

Related posts

ناسيوناليسم و دمكراسی (بخش دوم و پایانی)

بهزاد خوشحالی

نادانم اگر به يافتن دانايي برخيزم

بهزاد خوشحالی

ماهی ها چقدر اشتباه می کنند!

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید