دیوارهای دوروبر

Image default
فارسی گزینه گویی

تا زمانی که دیوارهای دوروبر خود را خراب نکنیم آنچه از حقیقت، می شنویم، می بینیم و می اندیشیم صرفا یک همهمه است.
نسبت خردمندی و حماقت و عشق، ضخامت همان دیوارهایی است که به دور خود کشیده ایم….

Related posts

“پیرمرد بیمار خاورمیانه” به کجا می‌رود

بهزاد خوشحالی

دست یافتن به “ترس” مردم

بهزاد خوشحالی

چرا اپوزيسيون ايرانی سکوت می‌کند

بهزاد خوشحالی

اصول ناسيوناليسم دمكراتيك در كرديسم

بهزاد خوشحالی

تاریخ

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج(10)، نامه ای که دگربار ملت کرد را روسفید و آتش افروزی دشمنان را افشا

بهزاد خوشحالی

سرانجام روزی

بهزاد خوشحالی

توافقنامه‌ی “دمکرات” و “کومله”، به سوی ایجاد یک فضای خلاق

بهزاد خوشحالی

فصل قلم هم کم کم تمام

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید