دیپلماسی و قدرت، با یکدیگر پیوند خورده‌اند

Image default
فارسی گزیده یادداشت

هنری کیسینجر می گوید: استفاده از قوای نظامی بخشی از فرآیند دیپلماسی است. دیپلماسی و قدرت، دو کُنش مجزا نیستند؛ آن‌ها با یکدیگر پیوند خورده‌اند.
وی به سرانجام رسیدن دیپلماسی را به سه مؤلفه وابسته می داند:
-در اختیار داشتن قدرت کافی و مرتبط
-اراده تاکتیکی برای به کارگیری آن
-یک دکترین استراتژیک که به یک قدرت اجتماعی با ارزش‌هایش نظم می‌بخشد
او همچنین بر این باور است که اقدام نظامی، دو ویژگی مهم را باید در نظر داشته باشد:
نخست: اقدامات نظامی‌ را مطابق حمایت مردم پیش برد
دوم: اقدام نظامی را با یک استراتژی برای منطقه به پیش راند
اگرچه این سخنان ممکن است تازگی چندانی نداشته باشند و پژوهشگران و استراتژیست های پیشین نیز از زاویه های گوناگون به این موضوع پرداخته اند اما وی به موضوع مهم دیگری اشاره می کند که تا اندازه ای می تواند تازگی داشته باشد:
کشورها، حاکمیت ها و سازمان های سیاسی، برای ورود به بازی قدرت، ضرورتا باید از سه قابلیت به صورت همزمان برخوردار باشند که تضمین کننده کارایی و اثربخشی باشد:
-قابلیت نظامی
-قابلیت دیپلماتیک
-قابلیت سایبری
منبع: آتلانتیک

Related posts

“هويت” از منظر “ناسیونالیسم قومی” و “ناسیونالیسم مدنی”

بهزاد خوشحالی

آيا توجيه احزاب کردستاني براي ندادن فراخوان عمومي اقدام مدني، قابل قبول است؟ (يعني استقبال نکردن مردم کردستان از فراخوان اعتصاب، به عنوان کارنامه ي منفي در تجربه ي احزاب ثبت مي شود)

بهزاد خوشحالی

ترسی است بی‌نظير

بهزاد خوشحالی

انتخابات ریاست جمهوری در ایران – برنامه روزنه – Tishk TV

بهزاد خوشحالی

مقدمه ای برای ورود به “نظریه ی نبرد نامتقارن”

بهزاد خوشحالی

مقاومت مدنی مريوان، آزمون تئوری در عمل

بهزاد خوشحالی

“چرای مقدس” چيست؟

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم و روشنفکران در ملت بدون دولت -بخش نخست

پێشمەرگایەتی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید