راه….

فارسی گزینه گویی

راه….
مزرهاي محدود کننده را بايد سوزاند
منطق سنجي و خردورزي را شکافت
مصلحت انديشي ها را رهايي بايد
….
آزادي را کسي با “سيستم متريک” فراچنگ نياورده
سياه انديشي، سفيد چشمي، زردخايي و، كژبيني
راهي باقي نگذارده
همه يا هيچ اشرف قوانين است
بی دردی و، تمنای تسکین را، در نبردگاه زندگی، به خاک سپرد بايد
راهي باقي نمانده
خطر ماندن در غنچه، همواره فراتر از شکفتن است
راهي باقي نمانده ديگر
“سياهي” را ديگر نه با “سپيد”
با “سرخ” بايد شکافت
راهي باقي نمانده دگر
همه يا هيچ اشرف قوانين است
همه يا هيچ
اشرف قوانين است….
(ب.خ)

Related posts

بحران سیاسی و “ما”

بهزاد خوشحالی

برای وجدان‌هايی که به خواب می‌زنند

بهزاد خوشحالی

نمرەی نسل ما یا “صفر” خواهد شد یا “۲۰”….

بهزاد خوشحالی

ضرورت گذار از “هویت مقاومت” به “هویت مشروعیت”

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی یک بحران(7)

بهزاد خوشحالی

و هنگامی که اين بند را بند بند، بر سرم نواخت، می‌زنی:

بهزاد خوشحالی

رهبران احزاب کردستانی (حتما بخوانند)

بهزاد خوشحالی

میدان نبرد مدرن

درک پیچیده تر از قدرت در سیاست جهانی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید