راه….

فارسی گزینه گویی

راه….
مزرهاي محدود کننده را بايد سوزاند
منطق سنجي و خردورزي را شکافت
مصلحت انديشي ها را رهايي بايد
….
آزادي را کسي با “سيستم متريک” فراچنگ نياورده
سياه انديشي، سفيد چشمي، زردخايي و، كژبيني
راهي باقي نگذارده
همه يا هيچ اشرف قوانين است
بی دردی و، تمنای تسکین را، در نبردگاه زندگی، به خاک سپرد بايد
راهي باقي نمانده
خطر ماندن در غنچه، همواره فراتر از شکفتن است
راهي باقي نمانده ديگر
“سياهي” را ديگر نه با “سپيد”
با “سرخ” بايد شکافت
راهي باقي نمانده دگر
همه يا هيچ اشرف قوانين است
همه يا هيچ
اشرف قوانين است….
(ب.خ)

Related posts

هنوز هم خواب جنازه می‌بینم

بهزاد خوشحالی

بيانيه روزنامه نگاران كرد در مورد سرکوب بهائیان

بهزاد خوشحالی

عمری مسخرگی کردم

بهزاد خوشحالی

فقدان وجاهت و مشروعيت قانونی استفاده از “اصل حاکميت ملي” و “اصل احترام به تماميت ارضي” گروه سلطه در رويارويي و سرکوب “جنبش رهايي بخش ملي کرد”

بهزاد خوشحالی

کردها باید به “شریک غالب اپوزیسیون در ایران” تبدیل شوند

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی، گذار از “تمامیت خواهی استالینیستی” به “تمامیت خواهی نازیستی”

بهزاد خوشحالی

بودجه‌ی 92 و آثار آن بر اقتصاد و مردم

بهزاد خوشحالی

قارنا

بهزاد خوشحالی

تغییر در ایران: اوباما یا رامنی؟

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید