رستاخیز یک هویت

رستاخیز یک هویت
اکنون دیگر
ماندن در غنچه، بسی خطرناک تر از شکفتن است…
آخرین فصل كتاب ملت من، مرگ را نشاید
جاودانگی را بایست
جاودانگی را
***
دیر رسنده اما فرا رسنده
همین نزدیکی ها، این روزها
الهه ی آزادی خواهد رسید و سرزمین من،
سپید،
به پذیره خواهد رفت
دست افشان و پای کوبان
آزادی به منزلگاه نخست بازخواهد آمد و ما
سبز،
دگرباره بر بلندای “نیکروز”
“نوروزگان” روز
باز، جوانه خواهیم زد
آزادی خواهد آمد و ما به جستجوی چشمه سارش
خورشید
رقص بر بام جهان را از جایگاه رمزآلود و مقدس
سرخ
در تاروپود این افلاکی خاک، دایره خواهیم بست
****
برافروخته ی دست قدرت من اکنون
از اکنون تا همواره فرا رسنده فرداها
سرمست باده ی یقین
اراده ی رهایی دارد
سرمست باده ی یقین
اراده ی رهایی دارد….
(ب.خ)
نیکروز (به کردی نه که روز) نام یکی از قله های واقع در منطقه ی عمومی شهرستان سقز

“شعله ی رقصان امید باشید”

بهزاد خوشحالی

قاسملو، مبارزی برای همه‌ی دوران

بهزاد خوشحالی

و تو تند و تند بزرگ می‌شوی

بهزاد خوشحالی

کردها و يک مسووليت ديگر

بهزاد خوشحالی

شايد…

بهزاد خوشحالی

در ساعت صفر

بهزاد خوشحالی

بردگی ارادی و روشنفكر

بهزاد خوشحالی

كولونياليسم فرهنگی و جامعه سازی شاهدانه‌ای/ اعتیاد در کردستان به کجا می‌رود

بهزاد خوشحالی

بوی گند دروغ

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید