رهبران احزاب کردستانی (حتما بخوانند)

فارسی یادداشت

در يک دزدی بانک در يکي ازشهرهاي چين، دزد فرياد کشيد:
“همه شما در بانک، حرکت نکنيد ؛پول مال دولت است و زندگی به شما تعلق دارد”.
همه در بانک به آرامی روی زمين دراز کشيدند.
اين “شيوه تغيير تفکر” نام دارد، تغيير شيوه معمولی فکر کردن.
هنگاميکه يک خانم بصورت تحريک آميزی روی ميز دراز کشيد، دزد فرياد کشيد:
“خانم خواهش ميکنم متمدن باشيد! اين يک دزدی است نه تجاوز جنسی”
اين را می گويند “کار کشته بودن”
روی چيزی تمرکز داشته باشيد که برای آن کار آموزش ديده ايد.
هنگاميکه دزدان بانک به خانه رسيدند، جوانی که مدرک “ليسانس مدیریت بازرگانی”داشت به دزد پيرتر (که تنها شش کلاس سواد داشت) گفت:
“برادر بزرگتر، بيا تا بشماريم چقدر بدست آورده ايم”؟
دزد پيرتر با تعجب گفت:
“تو چقدر احمق هستی، اين همه پول شمردن زمان بسيار زيادی خواهد برد. امشب تلويزيون ها در خبرها خواهند گفت ما چقدر از بانک دزديده ايم”.
اين را می گويند: “تجربه”
اين روز ها، تجربه مهم تر از ورقه، کاغذ هایی است که به رخ کشيده می شود!
پس از آنکه دزدان بانک را ترک کردند،مدير بانک به رييس خودش گفت:
“فوری به پليس خبر بدهيد”.
اما رييس اش پاسخ داد:
“تامل کن!” بگذار ما خودمان هم 10 ميليون از بانک برای خودمان برداريم و به آن 70 ميليون که از بانک ناپديد کرده بوديم بيافزاييم”.
اين را می گويند: “با موج شنا کردن”(موج سواري)
پرده پوشی به وضعيت غيرقابل باوری به نفع خودت؟!
رييس کل می گويد:
“بسيار خوب خواهد بود که هرماه در بانک دزدی بشود”.
اين را می گويند :کشتن کسالت”
شادی شخصی از انجام وظيفه مهم تر می شود.
روز بعد، تلويزيون اعلام مي کن:
100 ميليون دلار از بانک دزديده شده است.
دزد ها پول ها را شمردند
و دوباره شمردند
اما نتوانستند 20 ميليون بيشتر بدست آورند.
دزدان بسيار عصبانی و شاکی بودند:
“ما زندگی و جان خودرا گذاشتيم و تنها 20 ميليون گيرمان آمد اما روسای بانک 80 ميليون را در يک چشم بهم زدن به دست آوردند”. انگار بهتر است انسان درس خوانده باشد تا اينکه دزد بشود.”
اين را می گويند: “دانش به اندازه طلا ارزش دارد.”
رييس بانک با خوشحالی می خنديد زيرا او ضرر خودش در سهام را در اين بانک دزدی پوشش داده بود.
اين را می گويند: “موقعيت شناسي” و جسارت را به خطر ترجيح دادن.
و يک نکته ي بسيار مهم:
“اين داستان را رهبران احزاب سياسي اپوزيسيون، و مهم تر از همه رهبران احزاب کردستاني، حتما بخوانند.” لطفا چند بار بخوانيد….
منبع: اينترنت

Related posts

“مرد راه درد”

بهزاد خوشحالی

بازی نه نقطه و کنترل ذهن

بهزاد خوشحالی

از اردیبهشت می آیم من ای به حکم بهمنی بودن ات فروریختنی

بهزاد خوشحالی

زايمان اتفاق خواهد افتاد

بهزاد خوشحالی

شناسنامه ام

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم الکترونیک(enationalism) یا ناسیونالیسم تکنولوژی اطلاعات(ITnationalism)

بهزاد خوشحالی

گذار از “جمهوری اسلامی” به “جمهوری اسلامی-ایرانی”(بخش 6و پایانی)

بهزاد خوشحالی

سازه‌های سه گانه‌ی سیاست و احزاب کردستانی

بهزاد خوشحالی

به مناسبت ٢٦ آذرماه “روز ملی پیشمرگ کردستان”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید