رهبران بزرگ

فارسی گزینه گویی

رهبران بزرگ، انسان هایی هستند دل سپرده
آفرینندگانی بزرگ که رو به آینده دارند
از بیماری تاریخ، شفا یافته اند
افق فردای انسان را می آفرینند
پایبند هدفی هستند
در محدوده ی افقی از پایبندی عمل می کنند
به اعتبار مطلق تلاش های خود معتقدند
خود را وقف آنچه باید باشد می کنند و
دورتر، گسترده تر و فراگیرتر می بینند ….

Related posts

کردستان به مثابه “یک سیستم باز”، احزاب کردستانی به عنوان “زیرسیستم” (یک تحلیل سیستمی)

بهزاد خوشحالی

می‌خواهید تجزیه بشود مملکت؟ یا کردستان، آن حرف‌ها را بزنند؟

بهزاد خوشحالی

پایان، اینسان….به سلامتی انقراض انسان

بهزاد خوشحالی

به سوی ناسیونالیسم دمکراتیک

بهزاد خوشحالی

“کردستان” و ضرورت گذار “رهبران” به دوران نوین اندیشه و اقدام

بهزاد خوشحالی

سقراط و قاضی محمد در پیشگاه تاریخ (از “شهید فلسفه” تا “شهید دمکراسی”)

بهزاد خوشحالی

گاهی می‌مانم با خودم تنها

بهزاد خوشحالی

اصول نبرد نامتقارن

بهزاد خوشحالی

کنگره‌ی ملی کرد و طرح چند پرسش مفهوميک در يک پروژه – پروسه

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید