رهبران بزرگ

فارسی گزینه گویی

رهبران بزرگ، انسان هایی هستند دل سپرده
آفرینندگانی بزرگ که رو به آینده دارند
از بیماری تاریخ، شفا یافته اند
افق فردای انسان را می آفرینند
پایبند هدفی هستند
در محدوده ی افقی از پایبندی عمل می کنند
به اعتبار مطلق تلاش های خود معتقدند
خود را وقف آنچه باید باشد می کنند و
دورتر، گسترده تر و فراگیرتر می بینند ….

Related posts

کنگره‌ی ملی کرد، ضرورت‌ها، بايسته‌ها

بهزاد خوشحالی

قصه از حنجره‌ای است که گره خورده به بغض

بهزاد خوشحالی

‫به بهانهٔ روز جهانی‌ زبان مادری – گفتوگو با بخش فارسی صدای آمریکا

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید