“روح ملی” یگانه صورت “خودآگاهی” است

تحلیل فارسی

(ملت کرد دیگر هرگز در مسیر رهایی تن به دوگانگی ها نخواهد داد تا دگر باره فرزندان خود را قربانی “برادرکشی” به خاطر “آرمان های غیر ملی” نماید….)
“روح ملی” برای کردها تنها شکل “خودآگاهی” است که در وجود خود شامل گوهر اساسی یگانگی و جدایی ناپذیری ملتمان است و تنها غایت این کنش روحی است که سرانجام به آزادی خواهد انجامید. وجود راستین یک ملت از روح ملی جان می گیرد و بازنمای تصویری مطلق از یگانگی است. با این تعریف، هر برداشتی از مفهوم روح ملی، یگانگی و جدایی ناپذیری ملت تا بدان پایه معتبر است که در خدمت حقیقتی به نام “کرد” باشد و هر “نگره”، دیدگاه، اعتقاد و آموزه ای که این اصل بنیادی و اکنون درونی شده را با چالش روبرو سازد مشروعیت خود را با تهدید بی اعتباری مواجه ساخته است.
با این باور که روح ملی، بنیاد مشترک اندیشه ی ملت کرد است و ناگزیر تمامی اجزای آن باید همان حقیقت را تبیین کنند هرگونه بیان تهدیدآمیز، ادعای تمامیت خواهانه، پنداربافی های توهم آمیز، بی بندوباری های سیاسی و نادیده انگاری های سست بنیان و غیرعقلایی که از سوی هر فرد، گروه، دسته، جریان و یا حزب سیاسی طرح و تبلیغ شود مردود و غیرقابل قبول است.
بی گمان پافشاری بر این روند و تکرار سویه هایی با این طرز تلقی، بستره ای مناسب را برای انحراف از روند تکاملی و مبارزه ی ملی گرایانه ی ملت کرد مهیا و وحدت استوار او را که در مسیر دستیابی به “حق تعیین سرنوشت” ملی حرکت خود آغاز نموده است به پراکندگی و تفرقه خواهد کشاند.
ملت کرد نیز با خودآگاهی ملی اکنون دیگر نه تهدید یک جزء علیه اجزای دیگر را تحمل خواهد کرد و نه ادعای بی پایه ی عدم مشروعیت جزیی علیه جزیی دیگر را خواهد پذیرفت و هرگز در مسیر رهایی تن به دوگانگی ها نخواهد داد تا دگر باره فرزندان خود را قربانی “برادرکشی” به خاطر “آرمان های غیر ملی” نماید….

Related posts

درباره ی مدل پنج عاملی

جایگاه حزب دموکرات و موضع گیریهای اخیر رژیم در گفتگو با ڕۆژی کورد

بهزاد خوشحالی

طنز سياه نخبه كشی

بهزاد خوشحالی

“مهندسی ذهن” و “مهندسی روح”

بهزاد خوشحالی

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش چهارم)

بهزاد خوشحالی

آيا مردم کردستان، منتظر پيام مشترک احزاب براي نمايش “قدرت نرم” خود هستند؟(3)

بهزاد خوشحالی

موسسه نظرسنجی پیو بررسی کرد – میزان محبوبیت ایران در 39 کشور جهان!

بهزاد خوشحالی

دست یافتن به “ترس” مردم

بهزاد خوشحالی

احزاب مدرن و ویژگی های آنها(2)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید