روزها و روياها

فارسی گزینه گویی

روزهايي که رويا مي شوند
روياهايي که به روز مي شوند
روياهايي که بي روز مي شوند
سايه ها در مه
مه در سايه ها
اميدها،بيم ها
خاطرات، خطرات
لبخندها، اشک ها
عاشق شدن ها، جدايي ها،جدايي ها، جدايي ها
جدايي ها، جدايي ها، جدايي ها
روزهايي که خاکستر مي شوند
روياهايي که بي روز مي شوند
روياهايي که دود مي شوند
در شگفتم
آنچه هست
نماند است
نيست
انسان؟!
شدن
شدن
شدن….
(ب.خ)

Related posts

جبهه‌ی متحد کردستان، تاثیر گذاری بر آینده

بهزاد خوشحالی

“من دستجمعی” یا “ما”؟

بهزاد خوشحالی

شۆڕشی سمکۆ – تیشک تی‌ڤی

بهزاد خوشحالی

هدف

بهزاد خوشحالی

شکاف بین نسلی، گسست تاریخی، فرهنگی، سیاسی – ماهنامه ی”خط صلح” شماره13

بهزاد خوشحالی

نظم مستقر و مخالفان، یک نگاه شناختیک

بهزاد خوشحالی

دل مشغولی اصلی و نخست “ما” به عنوان یک “کرد” چیست؟

بهزاد خوشحالی

به سوی ناسیونالیسم دمکراتیک

بهزاد خوشحالی

“چرای مقدس” چيست؟

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید