زیبای سرزمین من!

فارسی گزینه گویی

زیبای سرزمین من!
دختر آفتاب!
چه قشنگ گیس های ات را برای عروسی خون و
زفاف آزادی تاب می دهی
حتی مرگ هم غرورش را به پای ات، قربان خواهد کرد در سجده گاه آتش
بمان دختر آفتاب
بمان تا آزادی بماناد….
(ب.خ)

Related posts

به جرات می‌توان گفت

بهزاد خوشحالی

دکتر عبدالرحمان قاسملو، مبارزی برای همه ی دوران

بهزاد خوشحالی

“مردمی که از آزاد نبودن، احساس بدبختی نکنند شایسته‌ی نام “انسان” نخواهند بود”

بهزاد خوشحالی

جایگاه حزب دموکرات و موضع گیریهای اخیر رژیم در گفتگو با ڕۆژی کورد

بهزاد خوشحالی

چگونه کارهایی با واژگان می‌کنیم

بهزاد خوشحالی

نام و نامه و ناموس و نان

بهزاد خوشحالی

فصل قلم

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی، گذار از “تمامیت خواهی استالینیستی” به “تمامیت خواهی نازیستی”

بهزاد خوشحالی

میدان نبرد مدرن

دیدگاه خود را بنویسید