سرخ و سياه

جنبش پيشاروي مردم در ايران، اين بار، به هر رنگي که باشد “سبز” نيست، “نارنجي” هم نيست، بيگمان مخملي هم نخواهد بود. جنبش پيش روي مردم در ايران، اکنون ديگر نه يک انتخاب که يک “اجبار به حرکت” است. جنبش فراروي مردم در ايران، اين بار، “سرخ” است با رگه هايي غليظ از “سياه” و بسيار هم نزديک، جنبش سرخ مردم در ايران، شايد غروب امروز، شايد طلوع صبح فردا باشد، هرچه هست ديري نخواهد پاييد، همين طرف ها، اين حوالي است، “سرخ” اما با رگه هايي “سياه”…. (بهزاد خوشحالي)

“کيان کشور در خطر است”

بهزاد خوشحالی

چند نکته درباره‌ی رابطه‌ی رهبران و نقد (انتقاد)

بهزاد خوشحالی

سرنوشت ما

بهزاد خوشحالی

“موصل” در محاصره‌ی کردها است

بهزاد خوشحالی

و این گونه خود را فریب می دهیم؟

بهزاد خوشحالی

“ما” کجا ایستاده ایم؟….

بهزاد خوشحالی

بررسی اعلام استقلال کردستان از نگاه سه حوزه‌ی مديريت (1)

بهزاد خوشحالی

آسو نیوز: بازداشت‌های اخیر و تحمیل سیاست سرکوب در کردستان (در گفت‌و‌گو با سوران پالانی و بهزاد خوشحالی)

بهزاد خوشحالی

چرا رهبری قاضی محمد برای ملت کرد، زمان و مکان نمی‌شناسد

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید