سرزمینم!

فارسی گزینه گویی

سرزمینم!

زخم هایت را تازه
اما بسته نگاه دار
طوفان همین نزدیکی هاست
به زودی خواهد رسید
….

Related posts

تو را به شرمساری، تو را به تباهی ات….

بهزاد خوشحالی

مراقب باشیم

بهزاد خوشحالی

شايد بيرقی ديگر بسازم سرخ و زرد و سياه

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید