سودان جنوبی هم متولد شد و ما …

فارسی یادداشت

سودان جنوبی هم متولد شد و ما …
پیش از این، “تیمور” هم اعلام استقلال کرده بود و ما…
از 1991 تاکنون، بیش از 25 کشور جدید بر پهنه ی گیتی متولد شده اند و ما…
کشور 193ی جهان، وارد سازمان ملل متحد شد و ما…

هنوز “هویت” خود را به اشتراک می گذاریم بلکه…
آری، آری!
“ما” هنوز “ما” نشده ایم…
“ما ” هنوز” ما” نشده ایم….

Related posts

روزها را می شماریم و شب ها را ورق می زنیم

بهزاد خوشحالی

رهبران احزاب کردستانی (حتما بخوانند)

بهزاد خوشحالی

… من هرچه داستان ستارگان و کهکشان ها را برایش می خوانم، او بیشتر به زمین چشم می دوزد.

بهزاد خوشحالی

برای سعيد عزيز

بهزاد خوشحالی

سقوط مارپیچی جمهوری اسلامی

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی و سياست(توطئه) کردی کردن جنگ در کردستان

بهزاد خوشحالی

انتصاب علی يونسی به عنوان دستيار ويژه و طرح چند موضوع (بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

برسان سلام ما را

بهزاد خوشحالی

سیاست‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی برای فلج ذهنی مخاطبان

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید