سپاه پاسداران انقلاب و كردستان

Image default
کافه کتاب

سپاه پاسداران انقلاب و کردستان - بهزاد خوشحالی

به كليه پاسداران انقلاب اسلامي مستقر در شهرستان پاوه و اطراف پاوه دست تجاوزكار و توطئهگر ضد انقلاب بار ديگر در فاصله چند روز پس از جريان پاوه، از آستين حزب دمكرات كردستان و گروههاي ديگر ضد انقلاب در سنندج بيرون آمده است. برادران پاسدار مستقر در پاوه به عمليات خود كماكان بدون وقفه در منطقه ادامه دهيد. نيرو به اندازه كافي در اطراف سنندج آمادهاند و در اسرع وقت در اجراء اوامر امام به سمت سنندج حركت خواهند كرد….
هدف از گرد آوري اين مجموعه،آشنايي با يكي از پراهميت ترين دوره هاي تاريخ كردستان و ايران است.خوانندگان اين مجموعه با بسياري از رويدادها و شخصيت هاي آن دوران آشنايي دارند،اما آشنايي با انديشه هاي آنان در همان عصر،وجايگاه انديشه ورز ايشان از زبان خود آنها بسي جالب تر مي نمايد.
سرزمين كردستان در آن دوران،روزگار نگراني هاي سياسي و اضطراب هاي اجتماعي از يك سو و كشاكش هاي مسلكي از سوي ديگر بوده است،عصري كه يكي از پرتلاطم ترين دوره ها در تاريخ نوين ايران و دوره اي است كه انقلاب ايران به بار نشست،دوران بي ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ي ناآرامي كردستان را تجربه كرد.
مجموعه ي حاضر،سرگذشت چگونه انديشيدن و چه كردن،چگونه تلقي كردن و چگونه پنداشتن،چگونه تاثيرگذاردن و چگونه تاثير پذيرفتن،و چه بودن ها و چه شدن ها در اين دوران سركش است.

 


فایل کتاب


برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید.

Related posts

ق‍ی‍ام‌ س‍ال‌ ۱۸۸۰ ک‍ردس‍ت‍ان‌ در اس‍ن‍اد م‍ح‍رم‍ان‍ه‌ ب‍ری‍ت‍ان‍ی‍ا

بهزاد خوشحالی

هویت کردی و دین

بهزاد خوشحالی

کردستان و کرد در اسناد محرمانه‌ی بریتانیا

بهزاد خوشحالی

حزب دمكرات كردستان و انقلاب

بهزاد خوشحالی

آیت الله صادق خلخالی و کردستان

بهزاد خوشحالی

دولت موقت و كردستان

بهزاد خوشحالی

زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍رد و ت‍اری‍خ‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌

بهزاد خوشحالی

قیام شیخ عبیدالله نهری در اسناد محرمانه‌ی فرانسه

بهزاد خوشحالی

کوردیسم – تئوری و مفاهیم

بهزاد خوشحالی