س…و…خ…ت…ن

فارسی گزینه گویی

از شب مستی تا خمار بامدادان، پويه کنان
از شهاب ریزان نیمه شبان تا صبحدم، قدم زنان
اندیشیدن و دم نزدن
بر قلم تب کرده نهیب زدن
بر لوح ملتهب خط کشیدن
بلکه تو را از دل به لوح، رقم زدن
از دل به لوح، رقم زدن….
سرانجام
همان داستان آتش و نَیستان شدن
نَيستان و نيستان، شدن
نَيستان و نيستستان، شدن
فرجام
اندیشه و لوح و قلم به آتش دل سوختن
اندیشه و لوح و قلم، به آتش دل سوختن…

Related posts

دایره المعارف دیوانگی

بهزاد خوشحالی

نمادهای سرزمین مادری – بخش نخست

بهزاد خوشحالی

بيانيه روزنامه نگاران كرد در مورد سرکوب بهائیان

بهزاد خوشحالی

دیوارهای دوروبر

بهزاد خوشحالی

چگونه انسان ایرانی برای خیزش در بستره‌ی جغرافیایی ایران مهیا می‌شود

بهزاد خوشحالی

دومینوی دمکراسی خواهی در خاورمیانه را چگونه می توان به سوی ایران هدایت کرد

بهزاد خوشحالی

نخل بانان جمهوری اسلامی، خرمای ختم خویش می چینند

بهزاد خوشحالی

لەبیرتە؟

بهزاد خوشحالی

مقاومت سازمان یافته یا کنشگری فعال عليه ماشين سركوب رژيم جمهوري اسلامي

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید