شايد…

(شايد نسلي که در دهه ي دوم اين سده، جغرافيا خواهد خواند باور نخواهدکرد نقشه ي خاورميانه، پيش تر، مانند امروز بوده است. مهم تنها آن است که آماده باشيم و “با کمترين هزينه بر مادر ميهن”، از اين “دوران گذار ناپايدار”، عبور کنيم….)
با نزديک شدن احتمالي سقوط سوريه (عمدا سقوط سوريه را به کار برده ام چون منظورم حکومت سوريه نيست و خود “سوريه” است)، از دوسال پيش، اشاره کرده بودم که آخرين خاکريز جمهوري اسلامي، پيش از پايان اين دوران و فرا رسيدن نبرد نهايي، عراق و حريم کردستان خواهند بود. اتفاقا پايان “عراق”(عراق را مي گويم) هم نزديک است. به باور من، دوران عراق، زياد طول نخواهد کشيد و به زودي، نخستين نقشه هاي جديد براي خاورميانه ي آينده “رونمايي” خواهند شد.
اکنون بهتر است احزاب کردستاني اپوزيسيون ايران، عميق تر و “آينده نگر” بيانديشند، از فرصت هاي به دست آمده، به بهترين شيوه ي ممکن استفاده کنند و خود را براي آينده نه چندان دور آماده سازند.نبرد نهايي خيلي دور نيست و حتما اتفاق خواهد افتاد اما مهم آن است که “روژ هه لاتي نيشتمان -کردستان در ايران” با کمترين هزينه و به سلامت از آن عبور کند.
اکنون “اتحاد مجدد احزاب” و “جبهه ي فراگير ملي کرد” و “تهيه ي نقشه ي راه فردا براي کردستان” در درجه ي نخست اهميت قرار دارد. با هر روز تاخير، کردستان در هنگامه ي “نبرد نهايي”، هزينه ي بيشتري خواهد پرداخت. به فکر مادران و کودکان و جوانان سرزمينمان در کردستان باشيم.
نکته ي ديگري که بايد به آن پرداخت ضرورت اعلام موضع احزاب کردستاني در قالب “پشتيباني بي چون و چرا و با تمام توان” از “باشووري نيشتمان” است و همچنين مکاتبات ديپلماتيک با دولت ترکيه و “تقاضاي آزادي رهبر زنداني کرد” در “باکوور نيشتمان”….
همه ي اين موارد بايد در بهترين زمان ممکن انجام شود و با شتاب گرفتن تغييرات بهتر است بگوييم “همين لحظه،اکنون،بهترين زمان ممکن است”.
نبرد نهايي چه بخواهيم و چه نخواهيم، -چه نزديک چه نه خيلي دور- رخ خواهد داد و کردها، بزرگترين برنده ي اين تغييرات خواهند بود. شايد نسلي که در دهه ي دوم اين سده، جغرافيا خواهد خواند باور نخواهدکرد نقشه ي خاورميانه، پيش تر، مانند امروز بوده است. مهم تنها آن است که آماده باشيم و “با کمترين هزينه بر مادر ميهن”، از اين “دوران گذار ناپايدار”، عبور کنيم….

نابودی جمهوری اسلامی با چه مکانیسم هایی امکان پذیر خواهد شد؟

بهزاد خوشحالی

مسووليت محدود

بهزاد خوشحالی

فقدان وجاهت و مشروعيت قانونی استفاده از “اصل حاکميت ملي” و “اصل احترام به تماميت ارضي” گروه سلطه در رويارويي و سرکوب “جنبش رهايي بخش ملي کرد”

بهزاد خوشحالی

نتيجه ي انتخابات هرچه باشد “ضريب شکست” ولايت فقيه بازهم افزايش خواهد يافت (بخش دوم)

بهزاد خوشحالی

از 12 فروردين 58 تا 12 فروردين 92

بهزاد خوشحالی

سازه‌های سه گانه‌ی سیاست و احزاب کردستانی

بهزاد خوشحالی

واقعیت

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی بحران(2)

بهزاد خوشحالی

دوسال از رفتن مادر گذشت

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید