مقدمه ای برای ورود به “نظریه ی نبرد نامتقارن”

جنگ نرم چیست؟
احزاب کردستانی و تلویزیون های رسانه ی کردی، در کنار دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی(نظیر فیس بوک، توئیتر و…) اکنون در شرایطی قرار دارند که می توانند از دو حالت”اقدام در زمین دشمن با قواعد خودی”(منظور از زمین دشمن، کردستان تحت سلطه ی جمهوری اسلامی و قواعد خودی، بهره مندی از سیاست های آموزشی-پرورشی هواداران و مردم ناراضی کردستان است) و “اقدام در زمین خود با قواعد خودی(تقویت حضور تشکیلات درونی و مخفی احزاب با استفاده از عنصر آموزشی – هیجان آفرین – تحریک کننده و استفاده از ابزار زمین مشترک، زمینه ی مشترک، درد مشترک) مناسب ترین زمینه و بستره را برای اقدام جمعی مشترک در زمان مشترک، به منظور واردسازی ضربه نهایی سرنگون کننده بر پیکره ی جمهوری اسلامی وارد آورند.
جنگ به عنوان بخشی از سرشت انسان شناخته می شود که در تاریخی به قدمت تاریخ خود بشر، فراز و نشیب ها و رویکردهای مختلفی پیدا کرده است.
در فلسفه جنگ، شناخته شده ترین نوع آن بر اساس «شدت» تقسیم بندی می شود که از آن به سه شکل نام می برند:
– منازعات کم شدت
– منازعات شدید
– منازعات تمام عیار
در نوع دوم دسته بندی جنگ، آن را از نظر بکارگیری سلاح به دو بخش تقسیم بندی می کنند:
– جنگ گرم
– جنگ سرد
از نظر آشکار یا مخفی بودن ، جنگ را به سه دسته تقسیم می کنند:
– جنگ آشکار
– جنگ نیمه پنهان
– جنگ پنهان
دسته بندی بعدی طیف شناسی جنگ از نظر موضوع و بستره ی آن است:
-جنگ سیاسی
-جنگ اقتصادی
-جنگ فرهنگی
– جنگ نظامی
نوع دیگر طیف شناسی کشمکش ها، دسته بندی آن ها بر اساس «شدت» برخورد است که به سه دسته تقسیم می شوند:
– کشمکش(جنگ) سخت hard conflict
تعریف: جنگ سخت، نزاعی است که به شیوه ی نظامی، و با هدف پیروزی سنتی از طریق اشغال و تصرف سرزمین دشمن صورت می گیرد.
– کشمکش(جنگ) نیمه سخت semi hard conflict
تعریف: جنگی است مربوط به عصر استعمار نو که در طی آن، به جای تصرف سرزمین دشمن با قدرت نظامی، به تصرف حکومت آن و ایجاد حکومت دست نشانده در کشور دشمن مبادرت می نمودند.
امروزه جنگ نیمه سخت تصرف بازارها در رقابت اقتصادی، و تصرف حکومت ها در رقابت سیاسی را در بر می گیرد.
– کشمکش(جنگ) نرم soft conflict
تعریف: دکترین جنگ نرم به این معناست که به جای تصرف نظامی سرزمین دشمن و حکومت مستقیم بر آن، یا تصرف سیاسی و حکومت غیر مستقیم از طریق گماردن یک دولت دست نشانده در آن، می توان خود مردم آن کشور را تسخیر کرد و از طریق مردم دشمن بر آنان حکومت کرد.
اما راه تسخیر مردم به گونه ای که خود آنان خواسته های دشمن شان را محقق سازند چیست؟
این راه بسیار ساده و در عین حال دشوار است:
– تصرف قلب ها
– حکومت بر ذهن ها.
در دکترین جنگ نرم، قاعده این است که قلب و مغز افراد تصرف شود، آن گاه آن کسانی که قلب و ذهن اشان تسخیر شد، در راستای اهداف دشمن خود عمل می کنند.

قلب ها و اندیشه ها چگونه تصرف می شوند؟

-تصرف قلب افراد با “راضی کردن” آنها انجام می شود
– حکومت بر ذهن ها با “قانع کردن” انجام می پذیرد
– رضایت افراد از چیزی موجب زمینه سازی حکومت بر قلب آنها می شود
– اگر آن افراد نسبت به مسأله ای قانع شوند، زمینه برای حکومت بر مغز آنان مهیا خواهد شد
– روش “راضی کردن” برای حکومت بر قلب ها موضوع “دوست داشتن” و “نفرت انگیز بودن” است
توضیح: احساسی که لبریز از “نفرت انگیز بودن” نسبت به چیزی یا کسی باشد امکان تصرف ندارد، اما اگر انباشته از “دوست داشتن” باشد، توسط آن تسخیر شده است.
-روش “قانع کردن” برای حکومت بر اندیشه ها نیز در موضوعیت “تردید” (شک) و”باور مطلق” (یقین) است.
توضیح: اگر ذهن کسی نسبت به مسأله ای شک داشت، تا این شک تبدیل به یقین نشود، ذهن آن شخص قانع نخواهد شد.
-در جنگ نرم، می توان از طریق برتری رسانه ای خود
1- با روش مدیریت “دوست داشتن” و “نفرت انگیز بودن”
2- مدیریت “ایجاد تردید” و “باور مطلق”
در توده های انسانی، آن ها را تحت تاثیر قرار داده و در مسیر اهداف خود به حرکت و عمل وا می دارند.
-کیفیت این مساله به قدری است که فرد تصرف شده، نسبت به دشمنی که او را تسخیر نموده، هیچ کینه و نفرتی ندارد و برعکس، نسبت به او علاقه مند است.
اما در سیاست مدرن مبتنی بر نظریه ی بازی ها در سیاست نرم و جنگ نرم این مناسبات چگونه طرح می شوند؟
در تنظیم نسبت میان «زمین» اقدام، با «قواعد» اقدام، چهار حالت پدید می آید:
1. بهترین حالت: اقدام در زمین دشمن، با قواعد خودی.
2. حالت خوب: اقدام در زمین خود، با قواعد خودی.
3. حالت بد: اقدام در زمین دشمن، با قواعد دشمن.
4. بدترین حالت: اقدام در زمین خود، با قواعد دشمن.
اقدام در حالت یکم و دوم را در علوم استراتژیک «اقدام فعال» یا کنش نامتقارن می نامند.
و اقدام در حالت سوم و چهارم را «اقدام منفعل» یا کنش متقارن می شناسند.
دکترین اقدام فعال یا اقدام نامتقارن در مباحث امنیت ملی، به اقدام ضربه ی اول معروف است، یعنی تعریف زمین و قواعد بازی از سوی خود.
دکترین اقدام منفعل یا اقدام متقارن، به اقدام ضربه ی دوم شناخته می شود، یعنی تعریف زمین و قواعد بازی، از سوی دشمن.
جنگ نرم، سیاست نرم، قدرت نرم، و… به گونه ای انحصاری، عمدتاً ناظر به دکترین اقدام نامتقارن هستند.
احزاب کردستانی و تلویزیون های رسانه ی کردی، در کنار دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی(نظیر فیس بوک، توئیتر و…) اکنون در شرایطی قرار دارند که می توانند از دو حالت”اقدام در زمین دشمن با قواعد خودی”(منظور از زمین دشمن، کردستان تحت سلطه ی جمهوری اسلامی و قواعد خودی، بهره مندی از سیاست های آموزشی-پرورشی هواداران و مردم ناراضی کردستان است) و “اقدام در زمین خود با قواعد خودی(تقویت حضور تشکیلات درونی و مخفی احزاب با استفاده از عنصر آموزشی – هیجان آفرین – تحریک کننده و استفاده از ابزار زمین مشترک، زمینه ی مشترک، درد مشترک) مناسب ترین زمینه و بستره را برای اقدام جمعی مشترک در زمان مشترک، به منظور واردسازی ضربه نهایی سرنگون کننده بر پیکره ی جمهوری اسلامی وارد آورند.
بهترین حالت(اقدام در زمین دشمن با قواعد خودی) و حالت خوب(اقدام در زمین خود با قواعد خودی) به مدد امکان “ارتقای رسانه”، “زمینه ی نارضایتی مردم” و “برتری رسانه ای”(تلویزیون و شبکه های اجتماعی دنیای مجازی)، اکنون به طور کامل در اختیار “نهضت رهایی بخش ملت کرد” قرار دارد….

ترجمه، تدوین و آماده سازی: بهزاد خوشحالی

صخره‌ی مرگ خائنان ملت ما کجا خواهد بود؟

بهزاد خوشحالی

‫تفسير خبر، صدای آمریکا، سی و يکم ارديبهشت‬ ١٣٩٠ – بررسی آخرین خبرهای ایران و منطقه

بهزاد خوشحالی

به اردوگاه‌ها نيز يورش خواهند برد

بهزاد خوشحالی

نمی‌دانم …

بهزاد خوشحالی

ترور روانشناختی

امروز ملتی فریاد هویت خواهی سر داده اند

بهزاد خوشحالی

درباره‌ی تشکیل یک جبهه‌ی کردستانی

بهزاد خوشحالی

کنگره ١٥ حزب دمکرات کردستان ایران – گفتگو با کردانه

بهزاد خوشحالی

اشغالگر ایرانی چگونه می اندیشد، چگونه اقدام می کند؛ یک نگاه روانشناختی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید