عشقم را از من نپرس

فارسی گزینه گویی

عشقم را از من نپرس
از کس نپرس
از خود نپرس
از عشق پرس
به یگانه گی ات سوگند
آزادی را از چهار سوی جهان
هفتمین خوان گنبد گردون
از هرچه به پندار ناید
سرانجام
گل گونه
یا سرخ گردن
بر کالبد پاره ات خواهم دوخت
برهنه پای، شرمسار، اسیر
به پابوست خواهم آورد
بر تن رنجورت مرهم خواهم ساخت
به سیاه رخت مادرانت، خواهم پوشاند
به سجده گاه صبوری ات خواهم کشاند
بر دشت هایت خواهم فشاند
بر قله هایت خواهم افراشت
به آتش افشان نوروزت خواهم نشاند
بر آتشکده دلت خواهم گماشت
اراده ام را از من نپرس
از کس نپرس
از خود بپرس
از عشق پرس

Related posts

“ژوان”

بهزاد خوشحالی

فروپاشی اقتصادی ايران از نگاهی ديگر

بهزاد خوشحالی

ماشین مرگ ملت کرد

بهزاد خوشحالی

نفرت – عشق

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی بحران(3)

بهزاد خوشحالی

دیوارهای دوروبر

بهزاد خوشحالی

فريب بيهوده

بهزاد خوشحالی

می‌خواهید تجزیه بشود مملکت؟ یا کردستان، آن حرف‌ها را بزنند؟

بهزاد خوشحالی

خاورمیانه، به سوی “جنگ همه علیه همه”….

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید