فدرالیسم

Image default
کافه کتاب

نویسنده: بهزاد خوشحالیفدرالیسم - بهزاد خوشحالی

سال نشر: ۱۳۸۲ص

تعداد صفحه: ۶۱ رقعی

 

 

 

 

 

 

فدرالیسم
فدراسيون هاي مولتي ناسيونال در برگيرنده دو يا چند ملت هستند كه مرزهاي ملي را در فدراسيون به رسميت مي شناسند . فدراليست هاي مولتي ناسيونال بر اين باورند كه فرهنگ ملتها در فدراسيون بايد به همان صورت ملي باقي بماند و گروههاي ملي در چهار چوب سرزمين خود داراي استقلال فكري و عملي باشند . آنها معتقند كه تلاش براي يكسان سازي در يك فدراسيون با تعاريفي چون زبان ملي ، فرهنگ ملي و … اقدامي شايسته نيست و بايد هويت ، عرف ملل ساكن در فدراسيون را در قانون تعريف نمود .
فدراليسم مولتي ناسيونال در هر دو ديدگاه ليبرالي و ماركسيستي تعريف شده و در انديشه ي آنگلوفون نيز پذيرفته شده است . در انديشه ي آنگلوفون بر اين باور صحه گذارده شده است كه فدراليسم مولتي ناسيونال ، عامل همبستگي ملتها و نزديكي اقليتهاي ملي به يكديگر در يك چهار چوب سرزميني است .
فدراليسم مولتي ناسيونال ، تنها شامل حوزه ي تئوريك نيست بلكه در حوزه ي عملي نيز مي توان به مواردي مشابه يك فدراليسم چند مليتي اشاره نمود . سوئيس و كانادا كهن ترين كشورهايي هستند كه بترتيب در سالهاي 1848 و 1867 اين سيستم را به عنوان نظام سياسي كشور خود پذيرفته اند اگر چه دو كشور بر اين نكته اذعان دارند كه فدراليسم مولني ناسيونال ، هنوز به مرحله ي ايده آل استقرار دست نيافته است .

 


فایل کتاب


فایل کتاب به زودی در این قسمت گذاشته می‌شود

Related posts

آیت الله صادق خلخالی و کردستان

بهزاد خوشحالی

ف‍ره‍ن‍گ‌ واژگ‍ان‌، اص‍طلاح‍ات‌ و ک‍ن‍ای‍ات‌ ژوان‌ (ف‍ارس‍ی‌ – ک‍ردی‌)

بهزاد خوشحالی

انفالیسم (تروریسم دولتی – تروریسم مقدس)

بهزاد خوشحالی

دكتر ابوالحسن بنی صدر و كردستان

بهزاد خوشحالی

کردستان و کرد در اسناد محرمانه‌ی بریتانیا

بهزاد خوشحالی

روزهای بحران بە روایت تصویر

بهزاد خوشحالی

استانداران وقت و كردستان

بهزاد خوشحالی

کوردیسم – تئوری و مفاهیم

بهزاد خوشحالی

اندیشه‌های اقتصادی سده‌ی بیستم

بهزاد خوشحالی