فصل قلم

فارسی گزینه گویی

“فصل قلم” هم کم کم تمام
ديرگاهي است نوشتن، به “گرگ سالي” مي زند
شنيده ام اين پاييز، باران خوبي داريم
از همين فردا
گلوله مي کارم به هواي قطاره قطاره فشنگ، محصول
قُلّه مي پاشم، ستيغ ستيغ، رشته کوه، خرمن و
انسان مي افشانم، خوشه خوشه، خدايان، درو
بايد زودتر جنبيد
چندين بهار عقب افتاده ایم….

Related posts

اصول نبرد نامتقارن

بهزاد خوشحالی

نامه‌ای به دکتر قاسملو -بخش پايانی

بهزاد خوشحالی

کردیسم، به سوی زیبایی شناختی کردن واقعیتی به نام ملت کرد (بخش دوم)

بهزاد خوشحالی

انتصاب علی يونسی به عنوان دستيار ويژه و طرح چند موضوع (2)

بهزاد خوشحالی

رنگین کمان منجمد

بهزاد خوشحالی

اینجا ایران است

بهزاد خوشحالی

حق تعیین سرنوشت

بهزاد خوشحالی

سیزیف

بهزاد خوشحالی

فقدان وجاهت و مشروعيت قانونی استفاده از “اصل حاکميت ملي” و “اصل احترام به تماميت ارضي” گروه سلطه در رويارويي و سرکوب “جنبش رهايي بخش ملي کرد”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید