فلج کردن روح انتقادگری، خط شروع کارزار نهایی تمامیت خواه و مردم

Image default
تحلیل دیدگاه فارسی گزیده

نخست: یکی از اقدامات تمامیت خواه، تغییر “خودآگاه انسان ها” به “ناخودآگاه توده ای” است.
دوم: تمامیت خواه تلاش می کند با استفاده از “تبلیغات”، “رسانه” و “آموزش”، مردم را به یک “توده ی سازمان یافته” تبدیل کند.
سوم: تمامیت خواه سیاست های قدم به قدم خود را به ترتیب زیر دنبال می کند:
-تحریک پذیر کردن توده ها
-ضربه پذیر کردن
-نداشتن تفکر منطقی
-داشتن کمبود در قدرت قضاوت
-زیاده روی در احساس ها
-نداشتن روح انتقادگری
چهارم: تمامیت خواه برای رسیدن به هدف آخر در به وجود آوردن توده ی سازمان یافته، یعنی “نداشتن روح انتقادگری”، به سازوکار “فلج کردن روح انتقادگر”(و نه کشتن او) روی می آورد.
تلاش برای کشتن روح انتقادگری و پیش از آن، فلج کردن روح انتقادگر، غایت تمامیت خواهی و البته نزدیک شدن به نقطه ی برخورد نهایی نیز هست. فقدان کامل روح انتقادگر سبب می شود توده ها تضاد را احساس نکنند.
کارزار نهایی و به تعبیری دیگر “نبرد نهایی”، از همین لحظه آغاز خواهد شد.
پرسش: آیا مردم ایران، تن به “توده ای شدن سازمان یافته” خواهند داد یا تمامیت خواهی به خط پایان خواهد رسید؟
داده های تاریخی نشان داده اند سرانجام مردم پیروز خواهند شد.

Related posts

عمری مسخرگی کردم

بهزاد خوشحالی

پژاک – گفتگو با بخش فارسی رادیو فرانسه

بهزاد خوشحالی

سربازان گمنام امام زمان در حوزه‌ی جنگ نرم و مسووليت انسانی ما

بهزاد خوشحالی

سیر تحول مفهوم رهبری 

ایران، هویت فروپاشیده، انسجام در حال فروپاشی

نوروز خونین سنندج، چرایی شکل گیری بحران (1)

بهزاد خوشحالی

گفتگو با “کوردستان میدیا” سامانه‌ی رسمی حزب دمکرات کردستان ايران دربارەی جنگ سه ماهەی کردستان

بهزاد خوشحالی

“من چگونه باید باشم؟”، “من چه باید بکنم؟”

بهزاد خوشحالی

جبهه ي اقدام مدني كردستان (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید